Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 89  2023/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Serdar ERDEM, Banu YÜCEL TOY

NO Makale Adı
1696500801 PROGRAM OKURYAZARLIĞI ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ (POKÖYÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bu çalışmada öğretmenlerin program okuryazarlığı öz-yeterlik düzeylerinin belirlenmesi için geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ölçek geliştirme sürecinde öncelikle kuramsal çerçeve belirlenerek madde havuzu oluşturulmuş, madde havuzu Türk Dili ve Edebiyatı alan uzmanları tarafından incelenmiş, görünüş geçerliği için Eğitim Programları ve Öğretim alan uzmanlarının görüşüne başvurulmuş, kapsam geçerliği ise Eğitim Programları ve Öğretim alanında görev yapmakta olan sekiz öğretim üyesinin görüşleri doğrultusunda Lawshe Tekniği ile kontrol edilmiştir. Kapsam geçerliği analizi doğrultusunda on madde ölçek dışı bırakılmıştır. 18 öğretmenle yapılan ön deneme uygulamasından sonra deneme uygulamasına geçilerek birinci çalışma grubunu oluşturan 337 öğretmenden elde edilen veriler üzerinde açımlayıcı faktör analizi ve güvenirlik analizi yapılmıştır. Deneme uygulamasının ikinci aşamasında ikinci çalışma grubunda yer alan 350 öğretmene ölçek uygulanmıştır. İkinci çalışma grubundan elde edilen veriler üzerinde doğrulayıcı faktör analizi ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Yapı geçerliği kontrolü kapsamında yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda ölçeğin tek faktörlü yapıda olduğu ve madde faktör yüklerinin .681 ile .857 arasında değiştiği görülmüştür. İki aşamalı güvenirlik analizi sonucunda birinci çalışma grubundan elde edilen madde toplam korelasyonu değerlerinin .67 ile .84 arasında, ikinci çalışma grubundan elde edilen madde toplam korelasyon değerlerinin .68 ile .89 arasında dağılım gösterdiği görülmüştür. Çalışma gruplarından elde edilen Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları ise 0,98 ve 0.99 olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda geliştirilen 42 maddelik tek faktörlü “Program Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Ölçeği (POKÖYÖ)”nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Program okuryazarlığı, Ölçek geliştirme, Geçerlik, Güvenirlik