Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 84  2023/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ceyhun ŞEKERCİ, Pelin YILDIZ

NO Makale Adı
1689021904 İÇ MİMARLIK ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu çalışma bir üniversitenin iç mimarlık bölümünde eğitim gören öğrencilerin problem çözme becerileri ve eleştirel düşünme eğilimlerini belirlemek ve bu iki kavram arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla kesitsel tipte yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2022-2023 eğitim- öğretim yılı bahar döneminde okuyan 147 iç mimarlık öğrencisi oluşturmuştur. Veriler öğrencilerin sosyodemografik ve akademik özelliklerinin değerlendirildiği kişisel bilgi formu, problem çözme becerilerinin belirlendiği “Problem Çözme Envanteri” ve eleştirel düşünme eğilimlerinin saptandığı “UF/EMI Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Veriler sayı, yüzde, ortalama, min.-max. değerleri, bağımsız gruplarda t testi, tek yönlü varyans analizi ve Pearson Korelasyon analizleri yapılarak değerlendirilmiştir. Öğrenciler Problem Çözme Envanteri’nden 68,86 ± 16,59 puan, Eleştirel Düşünme Ölçeği’nden 88,22 ± 18,70 puan almışlardır. Öğrencilerin sosyal ve akademik etkinliklere katılma durumları, anne ve babalarının tutumu ile problem çözme becerileri arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,05). Öğrencilerin cinsiyetleri, kütüphaneye gitme durumları, anne ve babalarının tutumları ile eleştirel düşünme eğilimi arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,05). Ayrıca öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimleri toplam puanı ile problem çözme becerileri toplam puanları arasında orta düzeyde, anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=.341, p<.001). Sonuçta problem çözme becerileri yüksek olan iç mimarlık öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin de yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eleştirel düşünme eğilimi, iç mimarlık öğrencileri, problem çözme becerisi