Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 84  2023/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Hilal COŞKUN, H. Fatma ŞENER

NO Makale Adı
1687470436 OKULLARDA KIYAFET SERBESTLİĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ VE VELİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Araştırmanın amacı, okullarda kıyafet serbestliği uygulamasına ilişkin öğrenci ve veli görüşlerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, 27.11.2012 tarihli ve 28480 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik” gereği okullarda tek tip kıyafet zorunluluğunun kaldırılması ile ortaya çıkan yeni durum hakkında öğrenci ve velilerin görüşleri incelenmiştir. Okullarda serbest kıyafet uygulamasından birinci derece etkilenecek olan öğrenci ve velilerin farklı açılardan görüşlerinin belirlenmesinin; okul kıyafetleri ile ilgili yasal düzenlemelerde sınırları belirleme ve gerekli önlemlerin alınması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırma 10–18 yaş ortaokul ve lise öğrencilerinin ve velilerinin okullarda serbest kıyafet uygulaması ile ilgili görüşleri ile sınırlıdır. Araştırmanın örneklemi Trabzon ilinde, 2012–2013 eğitim öğretim yılında, merkeze bağlı 4 farklı ortaokulda öğrenim görmekte olan 150 öğrenci ve 4 farklı lisede öğrenim görmekte 120 öğrenci toplam 270 öğrenci ve velilerinden oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Okul, öğrenci, veli, okul kıyafeti