Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 82  2023/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Sibel ARMAĞAN BENEK

NO Makale Adı
1678228735 AÇIK ALAN HEYKELİNİN TOPLUM İLE OLAN İLİŞKİSİNDE İŞLEVSELLİK AÇISINDAN ROLÜ

Birlik, oran, ölçek, uyum, denge ve simetri, ritim, zıtlık gibi ilkelerle ortaya çıkarak kamusal alana yerleşen işlevsel heykel, toplumla iletişime hazır hale gelmiş demektir. İşlevsel heykel, tasarım süreci ve bulunduğu yerin fiziki yapısının uyumu sonucunda, izleyicisi ile arasında bağ kurmakta, vermek istediği etkiyi böylece verebilmektedir. Bir nesnenin iş görme yetisi olarak tanımlanan “işlev” sözcüğü, heykel sanatında gereksinim ve amaçları, sanat kapsamında yerine getirme ve gerçekleştirmek anlamına gelmektedir. Heykelin toplumla buluşmak üzere çıktığı açık alanda ilerleyişi, bu çalışmada araştırma konusu olarak tercih edilmiştir. Heykelin açık alanda yer alırken toplumla olan iletişimi aşamasında, ne tür işlevlerinin insanlarda olumlu ya da olumsuz etkiler yarattığı sorusu üzerinden araştırma yapılmıştır. Bu çalışmada tarihsel süreçte açık alan heykeli ile ilgili genel bir değerlendirme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kamusal Alanda Heykel, heykel toplum ilişkisi, heykelde işlevsellik