Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 81  2023/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Mustafa DENİZ, Nilgün KARACA, Osman YURTCU

NO Makale Adı
1675259619 OKUL YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERME STİLLERİNE DAİR ARAŞTIRMALAR: 2014-2022 YILLARI ARASINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN İNCELENMESİ

Okul yöneticilerinin karar verme stilleri alanlarında yapılan akademik çalışmaların genel durumu hakkında bilgi sahibi olmak, araştırmacıların gelecekteki çalışmalarına yön vermesi açısından oldukça önemlidir. Bu araştırmanın amacı, 2014-2022 yılları arasında Türkiye'de literatüre katkı sağlamış okul yöneticilerin karar verme stillerini konu alan lisansüstü tezlerini incelenmek ve elde edilen bulgular ile bazı öneriler sunmaktır. Araştırma, lisansüstü tezlerinin incelenmesine yönelik doküman analizine dayalı nitel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemi, Okul yöneticilerinin karar verme stilleri konusunda yapılmış 22 lisansüstü tezinden oluşmaktadır. Yüksek öğretim kurumu veritabanından okul yöneticileri ve karar verme kelimeleri yazılarak tezlere ulaşılmıştır. Tezlerde şu soruların cevabı aranmış ve analizi yapılmıştır: Lisansüstü tezlerin yıllara göre dağılımı nasıldır, Okul yöneticilerin karar verme stilleri üzerine yapılan çalışmaların konuları nelerdir, yapılan çalışmaların örneklemleri nelerdir, yapılan çalışmalarda hangi yöntemler kullanılmıştır, hangi veri toplama araçları kullanılmıştır ve bu verilerin analizi nasıl yapılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulguların frekans ve yüzdeleri hesaplanarak tablo haline getirilmiştir. Şu bulgular elde edilmiştir: Okul yöneticilerinin karar verme stillerinin araştırıldığı en yoğun yıl 2019’dur. 2020 yılında bu konu ile ilgili hiçbir çalışmaya rastlanılmamıştır. Araştırılan lisansüstü tezlerinde konu olarak duygu yönetimi üzerinde durulduğu görülmektedir. İlişkisel tarama yönteminin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Tesadüfi örneklemin yapılan araştırmalarda çok kullanıldığı görülmektedir. Veri toplama aracı olarak ölçek, veri analizi yapılırken de frekans ve yüzdelerin kullanıldığı gözlemlenmiştir. Bu bulgulara dayalı olarak bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Okul Yöneticisi, Karar Verme Lisansüstü tezler, Karar Verme Stilleri