Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 79  2022/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Davut HOTAMAN, Erdoğan NURTEN

NO Makale Adı
1670772664 GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE FARKLI ESKİZ ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Eğitim ve dolayısıyla öğrenme, bireyin kendini tanımasına, gerçekleştirmesine ve tabi ki mutlu olmasını sağlayan en önemli değişkenlerden biridir. Bu amaçla bütün toplumlar, ister kalkınmış olsun, isterse kalkınmakta olsun, eğitime yatırım yaparlar. Eğitim türlerinden biri de sanat ve sanat eğitimidir. Sanat, insanlar arasındaki farklılıkları, çatışmaları ve baskıları bir tarafa bıraktırır ve onların birlikte yaşayabilme becerilerini denemelerini sağlar”. Bu anlamda sanatın, renk, dil, din, ırk ayrımı yapmadan, ulusal anlamda tüm toplumun, evrensel anlamda da tüm dünyanın paylaştığı evrensel bir araç, yani ortak bir görsel dilin oluşmasını sağladığı söylenebilir. İnsanın sanata olan ilgisi ister ürün vererek, isterse seyrederek, dinleyerek, okuyarak olsun, bu durum bireyde sadece duyguları ve duyarlılığı harekete geçirmekle kalmamakta, bilişsel ve duyuşsal yönleriyle de bir bütün olan bireyin zihinsel süreçlerini canlı tutmaktadır. Sanat eğitimi kavramı ise, daha geniş anlamda, güzel sanatların tüm alanlarını ve biçimlerini içine alan, okul içi ve okul dışı yaratıcı sanatsal eğitimi; dar anlamda ise okuldaki ilgili dersleri tanımlamaktadır. Görsel sanatlar eğitimi ise, öğrencilerin elde ettikleri bilgileri, günlük yaşantıları ve diğer derslerde öğrendiği bilgileri de içine alan ve tüm bu birikimler arasında mantıklı bağlantılar kurulmasını amaçlayan geniş kapsamlı bir eğitsel kavramdır. Amaç, çocuğun doğuştan getirdiği güçleri çok küçük yaşlarda tanıyıp sanatsal yönde geliştirmektir. Bu araştırmada amaç, Sanat Eğitimi bağlamında, Görsel Sanatlar dersinde uygulanan eskiz çalışmalarının farklı teknikler kullanılarak gerçekleştirilmesine ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla, eskiz çalışmaları dört farklı teknik kullanılarak gerçekleştirilmiş, her uygulama sonucunda yarı yapılandırılmış görüşme sorularına yansıtılan öğrenci görüşleri, eskiz defterlerine yaptıkları çizimler ve öğrenci günlükleri incelenerek gerekli bulgular derlenmiştir. Elde edilen bulgular, eskiz çalışmaları gerçekleştirilirken kullanılan “kolaj, baskı, afiş ve müzikle masal dinletisi” tekniklerinin, Görsel Sanatlar dersinde öğrencilerin “motivasyonunu, ilgisini, yaratıcılığını, hayal kurmasını, etkinlikten keyif almasını ve kendisini rahat hissetmesi” açısından olumlu etkilediği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, sanat, görsel sanatlar ve sanat eğitimi