Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 78  2022/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gökçe SÖNMEZ, Turhan ERKMEN

NO Makale Adı
1669398986 GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN İŞ STRESİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR EĞİTİM SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Bu çalışmanın amacı, örgütlerde güvenlik kültürünün örgütsel bağlılık davranışına olan etkisinde iş stresinin moderatör rolünü incelemektir. Bu amaçla İstanbul’daki teknik üniversitelerin iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde görevli akademisyenlere anket veri toplama yöntemi ile ulaşılarak çalışma yürütülmüştür. Pilot çalışmanın örneklemini 84 kişi oluşturmaktadır. Çalışma hayatında gittikçe önemli hale gelen güvenlik kültürüne örgütsel davranış alanında henüz yeteri kadar yer verilmemiş olması sebebiyle bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Toplanan veriler SPSS 22.0 programı ile analiz edilmiştir. Ölçeklere faktör analizi ve güvenirlik analizi uygulanmıştır. Güvenlik kültürünün iş stresinin aracılığında örgütsel bağlılık alt boyunlarına etkisi incelenirken hiyerarşik regresyon analizi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre, güvenlik kültürünün örgütsel bağlılığa olan etkisinde iş stresinin duygusal bağlılık ve devam bağlılık boyutlarında düzenleyici rolü olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik kültürü, iş stresi, örgütsel bağlılık, örgüt kültürü