Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 78  2022/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Mustafa EROL, Fatih ÖZDEMİR, Şahin ORUÇ

NO Makale Adı
1668404683 ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLER VE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİN VATANDAŞLIK ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Çalışmanın amacı üstün yetenekli öğrenciler ile normal gelişim gösteren ortaokul öğrencilerinin vatandaşlık algılarının karşılaştırılmasıdır. Bu amaç kapsamında çalışma nicel araştırma desenlerinden nedensel karşılaştırma araştırması kapsamında yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu kolay ulaşılabilir örneklem belirleme yöntemi ile belirlenen 149 üstün yetenekli ve123 normal gelişim gösteren ortaokul atıncı sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri vatandaşlık algısı ölçeği aracılığıyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler t testi, yüzde, frekans gibi istatiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre üstün yetenekli öğrenciler ile normal gelişim gösteren öğrencilerin vatandaşlık algıları karşılaştırmalarında üstün yetenekli öğrenciler lehine anlamlı farklılıklar vardır. Ayrıca ölçeğin alt boyutlarından demokratik vatandaşlık ve geleneksel vatandaşlık puan ortalamalarına göre de üstün yetenekli öğrenciler normal gelişim gösteren öğrencilere göre daha yüksek puan almışlardır. Vatandaşlık algısı ölçeği toplam puan ve alt boyutlara göre puan otalamaları cinsiyet değişkeni açısından karşılaştırıldığında ise normal gelişim gösteren öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık görülmezken, üstün yetenekli kız öğrencilerin puan ortalamaları erkek öğrencilerden yüksek olduğu ve aradaki farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vatandaşlık algısı, üstün yetenekli öğrenciler, ortaokul öğrencileri