Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 75  2022/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Mehmet Sıddık VANGÖLÜ

NO Makale Adı
1660508288 ÖĞRETMENLERİN MÜLTECİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ

Bu araştırmada Van İlinde görev yapan öğretmenlerin mülteci öğrencilere yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Mülteci Öğrenci Tutum Ölçeği (MÖTO) kullanılmıştır. Çalışma Van ilinde çeşitli kademelerde görev yapan 76’sı kadın 90’ı erkek 166 öğretmen ile yapılmıştır. Öğretmenlerin mülteci öğrencilere yönelik tutumlarının cinsiyet, sınıfta mülteci öğrenci olup olmama durumu için t-testi; mesleki deneyim ve okul kademesi değişkenleri için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin mülteci öğrencilere yönelik tutum düzeyinin mesleki deneyim ve sınıfında mülteci öğrenci olup olmaması değişkenlerine göre farklılaşmadığı bulunmuştur. Cinsiyet değişkeni bakımında öğretmenlerin mülteci öğrenci tutum ölçeğinden aldıkları toplam puan ile ölçeğin alt boyutları olan iletişim ve uyum alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmazken, yeterlilik alt boyutunda ise kadın öğretmenlerin tutum puanlarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Çalışılan okul kademesi değişkenine göre öğretmenlerin mülteci öğrenci tutum ölçeğinden aldıkları puanların iletişim boyutunda gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmazken uyum boyutu, yeterlik boyutu ve toplam puanlarda ilkokul ve ortaokulda çalışan öğretmenlerin tutum puanlarının lisede çalışan öğretmenlere göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: mülteci öğrenci, öğretmen, göç, tutum