Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 77  2022/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Hatice HARMANKAYA, Aslı ATAGENÇ

NO Makale Adı
1659268007 GİYİM İLE İLGİLİ TÜRK HALK İNANIŞLARININ İNCELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ

Tarih boyunca farklı dinler, insanlardaki inançların kaynağını oluştururmuştur. Zaman içinde din hükümleri ve öğretilerine dahil olmayan inançlar da ortaya çıkmaya başlamış ve bu inançlara, “halk inançları” adı verilmiştir. Halk inanışları tarihsel bir olgu gibi gözükmesine rağmen modern dünyada da varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Giyim ve aksesuarlarının tarihsel açıdan gelenek, görenek, inanç ve ritüeller içerinde ekin bir rolü vardır. Doğum, yaşam ve ölüm süreçlerinin her birinde giysiler somut varlıklarının yanı sıra soyut ve anlama dayalı ifadeler barındırır. Giyim ve aksesuarları, kültürel miras içerinde hem somut hem de soyut değerlere sahip özellikler taşımaktadırlar.
Araştırmanın amacı; giyim konusunda Türk halk inanışlarının neler olduğunu ve bu inanışlara karşı tutumu belirlemektir. Araştırma, betimsel yöntem kapsamında tarama modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini Türkiye vatandaşı olan Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan 65 yaş üzeri katılımcılar ve 18- 24 yaş arası üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem grubu seçiminde basit tesadüfi örneklem tekniği kullanılarak 83 kişiye ulaşılmıştır. Halk inanışlarıyla ilgili soruların demografik değişkenler ile karşılaştırılmasında Pearson Chi-Square (Ki-kare trend) istatistiksel analizi kullanılırken tutum ile ilgili sorularda Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda yaş faktörünün halk inanışlarında anlamlı bir fark oluşturduğu görülmüştür. Yaşlıların gençlere göre halk inanışlarına daha çok inandığı ve uyguladığı ortaya çıkmıştır. Araştırma kapsamındaki katılımcıların halk inanışlarını bilme ve uygulama düzeyleri kısmen düşük çıkmış olsa bile günümüzde giyim konusunda hala uygulamaya devam ettikleri halk inanışlarının olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Giyim, Kültür, Gelenek, Halk İnanışları