Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 73  2022/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Tuğçem KAR

NO Makale Adı
1656777585 TÜRK MÜZİĞİ SES İCRACILARINI ÇALIŞTIRAN SES EĞİTMENLERİ İÇİN BİLGİLER VE SES EGZERSİZLERİ

Eldeki çalışma klasik batı müziği temelli ses eğitimcisi akademisyenlerin, Türk müziği icracılarının ses eğitimi sürecini yönetirken -eğitimini almadıkları repertuarın öğretildiği kurumlarda- yaşadıkları sıkıntılara vurgu yapmak ve bu alanda bilinmesi gereken temel bilgilere bir kaynak oluşturmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmacı aynı süreci yaşarken ve bu sıkıntıları çözme konusunda çalışırken sınırlı sayıda kaynağa ulaşabilmiş ve bu alanda bir çalışma yapılmasının önemli olduğunu düşünmüştür. Alan ile ilgili yapılmış çalışmalara bakıldığında, Türk Müziği şan ekolünün oluşturulmasının gerekliliğinin, konservatuarların ses eğitimi derslerinin eğitmen bazında farklılık gösteren yöntemlerle işlendiğinin ve kurumlar arası eğitim-öğretim birliğinin bulunmadığının vurgulandığı tespit edilmiştir. Bu düşünceler doğrultusunda bu çalışmada döküman inceleme yolu ile literatür taranmış ve bilimsel yayınlara ulaşılmıştır. Kaynaklardan elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle incelenerek, analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda araştırmacının kendi derslerinde uyguladığı saha çalışmalarına da yer verilmiştir. Ayrıca çalışmada Türk Müziği ses sistemi, Türk Müziğinde perde isimleri, Türk Müziğinde akortlar, Türk Müziğinde basit, göçürülmüş ve bileşik makamların karar sesleri ve bunların piyanodaki karşılıkları üzerine temel bilgiler de yer almaktadır. Araştırmacının kendi ses eğitimi derslerinde, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği öğrencilerinde uyguladığı ve ihtiyaçlar doğrultusunda yazdığı mikrotonal egzersizlerin yararları ve bu uygulamalar hakkında öğrenci görüşleri de belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türk müziğinde ses eğitimi, Türk müziği ses sistemi, Türk müziğinde akortlar, makamsal ses egzersizleri, mikrotonal ses egzersizleri