Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 75  2022/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Fatmanur TORTOP, Elif BAHADIR

NO Makale Adı
1652777379 MEB VE IB 12. SINIF MATEMATİK DERS KİTAPLARININ MATEMATİK TARİHİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Çalışmamızda Türkiye MEB ve Amerika IB 12. sınıf matematik ders kitaplarının matematik tarihi açısından incelenerek karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Matematik tarihi matematikçi bilim insanlarının hayatları, eserleri, çalışmaları hakkında bilgiler veren, temel matematiksel bilgileri sunmasının yanında matematiğin sosyal, beşeri ve kültürel boyutunu öne çıkaran bir alandır. Matematikçi bilim insanlarının karşılaştıkları problemlere çözüm üreterek oluşturdukları başarı hikayeleri öğrenciler için ilham kaynağı olmaktadır. Bu nedenle matematik eğitiminde matematik tarihi kazanımları önemli bir yere sahiptir. Matematik eğitiminde matematik tarihi kazanımlarının yeterli olmasında ders kitaplarının da önemi büyüktür. Bu yüzden ders kitaplarında matematik tarihi kazanımlarına nasıl ve ne şekilde yer verildiğinin incelenmesi önemlidir. Araştırmamızda nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Bu kapsamda MEB ve IB 12. sınıf matematik ders kitapları incelenerek matematik tarihi açısından değerlendirilip karşılaştırılarak notlar tutulmuştur. Ulaşılan veriler tablo oluşturularak analiz edilmiştir. MEB ve IB 12. sınıf matematik ders kitapları incelendiğinde MEB ders kitabındaki matematik tarihi konu ve kazanımlarının tümünün bilgi düzeyinde olduğu görülmektedir. IB kitabında ise matematik tarihi kazanımları konu anlatımının birçok aşamasında yer alıp yalnızca bilgi düzeyinde değil, öğrencilerin derste aktif olmalarını sağlayacak problem ve etkinlikler şeklinde de bulunmaktadır. Matematik bilim insanları arafından keşfedilmiş teoremler, formüller ve matematiğin yaşamla ilişkilendirildiği düşündürücü sorulara da yer verilmektedir. MEB matematik ders kitaplarında bilgi düzeyinde verilen matematik tarihi kazanımları yanında matematik bilim insanlarının keşfettiği teoremlerin, formüllerin yaşamla ilişkilendirildiği, düşündürücü problemler ve etkinlik uygulamalarının ders kitaplarında yer almasının gerekli olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: matematik eğitimi, 12. sınıf matematik, matematik tarihi, MEB-IB karşılaştırma