Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 71  2022/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ali Ekber AKGÜN, Halit KESKİN, Zeynep AKSOY, Selahaddin Şamil FİDAN

NO Makale Adı
1647516750 YORUMLAYICI FENOMENOLOJİK ANALİZ’DE (YFA) GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz (YFA) katılımcıların herhangi bir deneyime ilişkin nasıl bir anlam yüklediklerini keşfetmeyi amaçlayan nitel bir araştırma desenidir. YFA psikoloji disiplini içerisinde yaygın bir şekilde kullanılırken, son zamanlarda yönetim ve organizasyon alanında da kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte, psikoloji alanında kullanılan bazı güncel YFA yaklaşımları, yönetim alanında yeterince ele alınmamıştır. Çalışmanın amacı psikoloji alanında kullanılan YFA’ya yönelik dört temel güncel yaklaşımın yönetim alanında tanıtılması ve değerlendirilmesidir. Bu bağlamda, boylamsal YFA, çok-perspektifli YFA, YFA’da odak grup tartışmaları ve YFA’da görsel araştırma yöntemleri bu çalışmada incelenmiştir. Boylamsal YFA örgütsel bağlamda deneyimlerin ve bu deneyimlere ilişkin anlamların zaman içindeki değişim ve dönüşümlerini incelerken, çok-perspektifli YFA aynı olayı ya da durumu farklı yönlerden deneyimleyen kişilerin anlamlandırma süreçlerine odaklanmaktadır. YFA’da odak grup tartışmaları belli bir deneyime yönelik paylaşımların grup bağlamındaki dinamiklerle zenginleştirilmesini ele alırken, YFA’da görsel araştırma yöntemleri sözel olarak ifade edilmesi zor olan deneyimlerin ve bu deneyimlere atfedilen anlamların paylaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Bu çalışmada son olarak, gelecekte yapılacak YFA çalışmaları için yönetim ve organizasyon araştırmacılarına önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yorumlayıcı fenomenolojik analiz, boylamsal araştırma, odak grup tartışmaları, görsel yöntemler, çok-perspektifli yorumlayıcı fenomenolojik analiz