Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 69  2022/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Nazlı Ece BULGUR, Yasemin BAL

NO Makale Adı
1644324790 YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA 2006-2021 YILLARINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN KATEGORİK OLARAK İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2006-2021 yılları arasında yetenek yönetimi konusunda yapılan tez çalışmalarının kapsamlı ve bütüncül bir şekilde analiz edilmesidir. Bu çalışmada, içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yer alan ve 2006-2021 yılları arasında yapılan yetenek yönetimi ile ilgili tezler, örneklemini ise çalışmada belirlenen ölçütlere uyan Türkiye’de yapılan ve erişime açık olan toplam 132 tez (yüksek lisans ve doktora) oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda toplanan veriler Excel programına aktarılmış, özet tablolar kullanılmış, sonrasında görsel olarak tablolaştırmalar yapılarak analizler tamamlanmış ve elde edilen kategorilerin frekansı verilmiştir. Tezler genel olarak incelendiğinde; en fazla tez yazılan üniversite, kullanılan yöntem, yıllara göre tez sayı dağılımı gibi içerik ve konu açısından değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda, en fazla tez yazılan kurumların; Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi, araştırma yöntemi olarak daha çok nicel analiz yöntemlerinin kullanıldığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yetenek yönetimi, İçerik analizi, Ulusal tez merkezi