Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 67  2021/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Nazlı Ece BULGUR, Yasemin BAL

NO Makale Adı
1640021292 UZAKTAN ÇALIŞMA VE İŞ-YAŞAM DENGESİNİN ÇALIŞAN MOTİVASYONUNA ETKİSİNİN KAVRAMSAL AÇIDAN İNCELENMESİ

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının karşılaşmış olduğu pandemi süreci toplumların Covid-19’un yayılmasını önleyebilecek bir dizi önlemleri de beraberinde getirmiştir. Alınan önlemler mikro düzeyde incelendiğinde, kurumların iş aktivitelerinde ve çalışma ortamlarının değişiminde öne çıkan uygulamaların olduğu görülmüştür. Covid-19 döneminde uygulanmasının yaygınlaştığı çalışma düzeni olarak uzaktan çalışma yöntemine geçilmiştir. Yöntemin avantajlarının çalışanlar tarafından olumlu karşılanmasına rağmen olumsuz taraflarının da ortaya çıkması çalışanların iş-yaşam dengelerinde bazı aksaklıklara neden olmuştur. Bu sebepledir ki iş-yaşam dengesindeki bozulmaların meydana gelmesi çalışanların duygu, düşünce, tutum ve davranışlarında değişimlere yol açmıştır. Değişimlerin en çok görüldüğü nokta çalışan motivasyonunda ortaya çıkmıştır. Çalışan motivasyonunu etkileyebilecek unsurların meydana gelmesi iş akışlarında ve kurumların hedeflerine ulaşmasında bazı zorlukları da beraberinde getirmiştir. Bu doğrultuda çalışma, Covid-19 döneminde gerçekleşen çalışma düzenlerindeki değişikliklerin, iş-yaşam dengesindeki bozulmaların ve bu iki durumunun çalışan motivasyonu üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda çeşitli araştırmaların karşılaştırmalarından yararlanılarak uzaktan çalışma sisteminin ve iş-yaşam dengesinin çalışanların motivasyonları üzerinde etkilerinin olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan çalışma, İş-yaşam dengesi, Çalışan motivasyonu, Covid-19