Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 65  2021/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Selma TAŞKESEN, Ayşenur BAKIRHAN

NO Makale Adı
1637764743 GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE GÖRSEL SANATLAR DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmada, görsel sanatlar öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde görsel sanatlar dersi ile ilgili deneyimlerini, görüşlerini ve çözüm önerilerini tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışma 2020- 2021 Eğitim–öğretim yılında 65 Görsel sanatlar öğretmeninin gönüllü katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri öğretmenler için hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilmiştir. Görsel sanatlar öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde görsel sanatlar dersi ile ilgili deneyim ve buna bağlı olarak görüşlerinin tespit edilmesini amaçlayan bu çalışma nitel araştırma yöntemi ile desenlenmiş, çalışmaya uygunluğu bakımından nitel araştırma yöntemlerinden fenomonolojik yaklaşım ile yürütülmüştür. Çalışmadan elde edilen veriler ise betimsel analiz aracılığıyla çözümlenmiştir. Verilerinin incelenmesi sonucunda öğretmenlerin büyük çoğunluğunun dersten kısmen verim aldıkları, öğrencilerin genellikle derse katılmadıkları, sadece derse ilgisi olan ve derse katılan öğrencilerin etkinlikleri gerçekleştirdiği, öğretmenlerin kazanımların bir kısmının gerçekleştirebildikleri, kullandıkları yöntemlerin konuya göre değişiklik gösterdiği; bunun yanı sıra en çok tercih edilen yöntemlerden birinin “Gösterip Yaptırma Yöntemi” olduğu, teknik olarak da en çok kurşun kalem tekniğinin tercih edildiği görülmüştür. Görsel sanatlar öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde uygulama yaptırırken yaşadıkları zorlukların başında etkileşimin olmaması, uygulama yapılamaması, teknik problemler, malzeme eksikliği ve öğrencilerin derse katılmaması olmuştur. Uzaktan eğitim süreci için öğretmenler tarafından, uzaktan eğitime uygun çalışmaların seçilmesi, teknolojinin verimli kullanılması, öğrenci motivasyonunun yüksek tutulması ve veli desteğinin sağlanmasının gerekli olduğu konusunda öneriler sunmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: Sanat eğitimi, uzaktan eğitim, görsel sanatlar, pandemi, motivasyon