Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 66  2021/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Enes KURT, Yasin ŞEHİTOĞLU

NO Makale Adı
1634644181 BİLİMSEL YÖNETİM DÜŞÜNCESİNDE İNSAN İLİŞKİLERİ DÜŞÜNCESİNE DOĞRU: 1929 BÜYÜK BUHRANI’NIN YÖNETİM ÇALIŞMALARINA ETKİSİ

Bu çalışma iki dünya savaşı arasında farklı organizasyonlar tarafından düzenlenen ve yönetim biliminin ilerlemesine rehberlik eden uluslararası yönetim kongrelerinden ikisi olan 1924 Prag Uluslararası Yönetim Kongresi (PUYK) ve 1935 Londra Uluslararası Bilimsel Yönetim Kongresi’ni (LUYK) Büyük Buhran bağlamında incelemektedir. Sözü edilen yıllarda bilimsel yönetim düşüncesinin fiilen baskın olduğu ve insan ilişkileri yaklaşımının daha teorik bir düzlemde olduğu bilinmektedir. Amerika’da F. W. Taylor öncülüğünde ortaya çıkan bilimsel yönetim düşüncesi kendisine geniş bir uygulama alanı bularak Avrupa’ya yayılmıştır. Bilimsel yönetim düşüncesi çeşitli endüstri dallarında yapılan deney ve uygulamalarla üretimde verimliliği büyük oranda desteklemiştir. Fakat bilimsel yönetim düşüncesinde gerek çalışanlara yönelik olumsuz yaklaşım gerekse de yönetim alanına sosyoloji, psikoloji gibi bilim dallarının girmesi ile insan ilişkileri yaklaşımı alanda baskın konuma ulaşmıştır. 1929 yılında Wall Street borsasının çöküşü ile başlayan ve iktisadi açıdan tüm dünyayı olumsuz etkileyen Büyük Buhran’ın yönetim araştırmalarına etkisinin olup olmadığı amaçlanmakla beraber bu çerçevede ilgili arşivlerden kongre kitaplarının orijinal nüshasına erişilmiştir. Bu çerçevede çalışmada doküman incelemesi tekniğine başvurulmuş olup nitel yöntem kullanılmıştır. Büyük Buhran’ın yönetim bilimine olan etkileri daha önceki çalışmalarda incelenmiş olsa da çalışmanın kongrelerden yola çıkılarak yapılması bu yönüyle yazına katkı sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bilimsel Yönetim, İnsan ilişkileri, 1929 Büyük Buhranı, iki dünya savaşı arası