Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 62  2021/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Hacer EFE, Gözde GÜMÜŞ, Ünsal UMDU TOPSAKAL

NO Makale Adı
1632470861 EĞİTİCİ ŞARKILARIN FEN BİLİMLERİ DERSİNDE KULLANIMI: GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR

Günümüzde fen bilimlerinin disiplinlerarası konumu ön plandadır. Bu nedenle fen bilimlerinin öğretiminde farklı disiplinlerden yararlanmaya dikkat çekilmektedir. Bu çalışmanın amacı, eğitici şarkılar eşliğinde işlenilen fen bilimleri dersi hakkında ortaokul öğrencilerinin görüşlerini almak ve uygulamanın öğrencilerin tutumlarına olan etkisini incelemektir. Çalışmanın araştırma modeli nitel ve nicel desenlerin bir arada olduğu karma yöntemdir. Çalışma 2020-2021 eğitim öğretim yılında bir devlet okulunda öğrenim gören 12 ortaokul 6.sınıf öğrencisi (6 kız, 6 erkek) ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada fen bilimleri dersi “Güneş sistemi ve tutulmalar” ünitesi öğretiminde eğitici şarkılardan yararlanılmıştır. Uygulama dört haftada toplam beş saat olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın nitel veri toplama araçları yarı-yapılandırılmış görüşme ve öğrenci günlükleri; nicel veri toplama aracı ise Biçer (2011) tarafından geliştirilen güvenilirliği 0.89 olan tutum ölçeğidir. Yarı-yapılandırılmış görüşme ve tutum ölçeği uygulama öncesinde ve sonrasında öğrencilere uygulanmıştır. Öğrenci günlükleri uygulama sırasında öğrenciler tarafından doldurulmuştur. Veri analizinde nitel veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Nicel veriler SPSS programında yer alan Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanılarak analiz edilmiştir. Toplanan veriler incelenerek yorumlanmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrenciler eğitici şarkılar eşliğinde işlenilen fen bilimleri dersini eğlenceli bulmuşlar, konu tekrarı yapma imkanı sağladığını belirtmişlerdir. Ayrıca eğitici şarkılar eşliğinde işlenilen fen bilimleri dersinin ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine karşı tutumlarında olumlu yönde değişikliğe neden olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müzik, fen bilimleri, eğitici şarkılar, güneş sistemi