Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 63  2021/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Hacer EFE, Hilal DUYAR, Ünsal UMDU TOPSAKAL

NO Makale Adı
1632227141 FEN BİLİMLERİ DERSİNDE YARATICI DRAMA: DUYU ORGANLARI

Fen bilimleri dersi içeriği sebebiyle soyut ve anlaşılması zor bir derstir. Bu nedenle öğrenciler tarafından sıkıcı olabilmektedir. Fen bilimleri dersini somutlaştırmak ve öğrencilere daha eğlenceli hale getirebilmek adına kullanılabilecek yöntemlerden birisi yaratıcı dramadır. Bu çalışmanın amacı, yaratıcı dramanın fen bilimleri dersinde kullanımıyla ilgili ortaokul öğrencilerinin görüşlerini almak ve uygulamanın öğrencilerin tutumlarına olan etkisini incelemektir. Çalışmanın araştırma modeli nitel ve nicel desenlerin bir arada olduğu karma yöntemdir. Çalışma 2020-2021 eğitim öğretim yılında bir devlet okulunda öğrenim gören 10 ortaokul 6. sınıf öğrencisi (6 kız, 4 erkek) ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada fen bilimleri dersi “Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı” ünitesinde yer alan “Duyu Organları” konusu öğretiminde yaratıcı dramadan yararlanılmıştır. Uygulama dört haftada toplam beş saat olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın nitel veri toplama araçları yarı-yapılandırılmış görüşme ve öğrenci günlükleri; nicel veri toplama aracı ise Biçer (2011) tarafından geliştirilen güvenilirliği 0.89 olan tutum ölçeğidir. Yarı-yapılandırılmış görüşme ve tutum ölçeği uygulama öncesinde ve sonrasında öğrencilere uygulanmıştır. Öğrenci günlükleri uygulama sırasında öğrenciler tarafından doldurulmuştur. Veri analizinde nitel veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Nicel veriler SPSS programında yer alan Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanılarak analiz edilmiştir. Toplanan veriler incelenerek yorumlanmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin yaratıcı drama ile işlenilen fen bilimleri dersini eğlenceli bulduğuna ve yaratıcı drama ile işlenilen ders sayesinde konuyu tekrar etme fırsatı yakaladıklarına ulaşılmıştır. Ayrıca yaratıcı drama kullanılan fen bilimleri dersinin ortaokul öğrencilerinin fen bilimlerine karşı tutumlarında olumlu yönde bir değişiklik sağladığına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yaratıcı drama, fen bilimleri, duyu organları, sistemler