Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 63  2021/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Serkan ÇALIŞKAN

NO Makale Adı
1630860378 TÜRK RESİM SANATINDA SAVAŞ RESİMLERİ VE BAYRAK İMGESİ İLİŞKİSİ

Din, devletler arası siyasal anlaşmazlıklar, etnik köken gibi birçok konudan ortaya çıkan savaşlar, günümüzde de güncelliğini koruyan bir olgudur. Günümüzde sahip olunan teknoloji sayesinde, savaşlar hakkında bilgi birçok kaynaktan hızla dünyaya yayılmakta ve farklı toplumların bu bilgiye ulaşması kolaylaşmaktadır. Savaşlara ait bilgiler, devletlerin iç yazışmaları, tarihsel dokümanlar, yazılı ve görsel sanat eseri aracılığı ile günümüze ulaşmaktadır. Estetik kaygılar bir yana bırakıldığında, bu eserler günümüzde tarih, sosyoloji ve sanat gibi disiplinlerin birbirlerine eklemlenmesi ve birbirleriyle kurdukları ilişki aracılığıyla birer belge niteliği de kazanmaktadır. Türk resim sanatına bakıldığında: Batılılaşma öncesi Türk minyatür sanatında savaş tasvirleri sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Modernleşme sonrasında da savaş resimleri sanatçılar tarafından tercih edilen konular arasında olmuştur. Türk resim tarihinde savaş resimlerinin üretim tarihleri, yalnızca savaş dönemleri ve sonrasında değil, günümüzde de bazı sanatçılar tarafından konu edinildiği bilinmektedir. Savaş konusunu çalışan sanatçılar, kompozisyonlarına sıklıkla bayrak imgesini de dahil etmektedirler. Bu açıdan bakıldığında da, ulusu temsil eden bayrakların savaş resimlerinde tasvirine sıklıkla rastlanmaktadır. İçeriğinde bayrak olan çalışmalarda bayrak imgesi, devleti, halkı, Türklüğü, özgürlük ve direniş gibi çoğunlukla kahramanlık temalarından yola çıkmaktadır. İçeriğinde bayrak olan resimlerde üslup çoğunlukla figüratif olmakla birlikte, izlenimci etkilere de rastlanmaktadır. Bu referansla Türk resim sanatında savaş konulu resimlere bakıldığında, Çanakkale Savaşı, Balkan Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi hem kara hem deniz savaşlarının resmedildiği görülmektedir. Bu çalışmada, yukarıda açıklanan konular perspektifinde, Zeki Faik İzer, Şeref Akdik, Abidin Elderoğlu, Avni Arbaş, Diyarbakırlı Tahsin, Hüsnü Tengüz, Mehmet Başbuğ gibi Türk sanatçıların çalışmalarında savaş ve bayrak imgesininin kullanımı, imgenin taşıdığı anlamların neler olduğu araştırılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türk Bayrağı, Türk Resim Sanatı