Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 65  2021/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Fatih BAL

NO Makale Adı
1630019148 KAHKAHA TERAPİSİNİN DEPRESYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Kahkaha, olumlu duyguların bir dışa vurumudur. Stresin üstesinden gelmek için yararlı ve sağlıklı bir yol gibi görünmektedir. Kahkaha terapisi, fiziksel, psikolojik, sosyal ilişkileri sağlıklı hale getirebilen ve nihayetinde yaşam kalitesini iyileştirebilen bir tür bilişsel davranışçı temelli terapi yöntemidir. Kahkaha terapisinin, farmakolojik olmayan, alternatif bir tedavi olarak psikolojik sağlık üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Ayrıca kahkaha terapisi, uygun tesisler ve ekipman gibi özel hazırlıklar gerektirmez, kolayca erişilebilir ve kabul edilebilirdir. Kahkaha, kanda bulunan stres yapıcı hormonları azaltarak, stresin etkilerini azaltabilir. Depresyon, beyindeki norepinefrin, dopamin ve serotonin gibi nörotransmitterlerin azaldığı, beynin duygudurum kontrol devresinde bir sorun olduğu bir hastalıktır. Kahkaha dopamin ve serotonin aktivitesini değiştirebilir. Ayrıca, kahkaha tarafından salgılanan endorfinler, insanlar rahatsız olduğunda veya morali bozuk olduğunda yardımcı olabilir. Kahkaha terapisi, zihinsel sağlık üzerinde olumsuz etkisi olan depresyon için alternatif bir tedavi yöntemidir. Bu doğrultuda yapılan çalışmada kahkaha terapisinin depresyon üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmada, “Ön Test- Son Test –İzleme Testli Kontrol Gruplu Yarı Deneysel Desen” kullanılmıştır. Araştırma, İstanbul ilinde Beyoğlu ilçesinde bulunan Psikoloji ve Psikiyatri Kliniğine başvuran katılımcılardan gönüllü katılım onay izni alınarak yapılmıştır. Merkezlerden hangisinin deney hangisinin kontrol grubu olacağı random yoluyla belirlenmiştir. Çalışma grubu 15 katılımcıdan oluşurken, kontrol grubu 15 katılımcıdan oluşmuştur. Araştırmaya dahil edilen bireylerin katılımı gönüllülük temelinde olmuştur. Deney grubuna 4 haftalık “Kahkaha Terapi Uygulaması” yapılırken, kontrol grubuna iki oturumluk “Kahkaha Terapisi” eğitimi verilmiştir. Araştırmada kişisel bilgi formu ve Beck Depresyon Ölçeği (BDI) kullanılmıştır. Elde edilen veriler kahkaha terapisi katılımcıların depresyon düzeyini azaltmada etkili olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Kahkaha, kahkaha terapisi, depresyon