Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 60  2021/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Alper AŞINMAZ

NO Makale Adı
1625118800 PAMPHYLIA’DAKİ KIRSAL YERLEŞİM VE BULUNTU NOKTALARI: MEVCUT ARKEOLOJİK VERİ ÜZERİNE BİR ÖN DEĞERLENDİRME

Günümüz Antalya kentinin ovalık bölümü ile bu bölümün kısmen kuzeyindeki bölge antik dönemde Pamphylia olarak anılıyordu. Pamphylia bölgesi Aspendos, Perge, Side ve Sillyon gibi köklü ve iyi tanınmış antik Anadolu kentlerine ev sahipliği yapmaktaydı. Bu kentler arkeolojik kazı ve araştırmalarla göreceli olarak iyi araştırılmış yerleşimler olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar bahsi geçen kentler Pamphylia’nın önemli unsurları olsa da bölge çok sayıda kırsal yerleşim ve buluntu noktasına da ev sahipliği yapmaktadır. Bilhassa son yıllardaki kültürel miras tescilleme çalışmaları ile ortaya çıkan sonuçlar bölgedeki yoğun yerleşim dokusunu ve bazı yerleşim trendlerinin varlığını açıkça ortaya koymaktadır. Dahası, kurtarma kazılarının sonuçları ve tekil buluntular ise bölgenin Roma İmparatorluk Dönemi öncesi kırsalının en azından İ.Ö. 5. yüzyıla kadar tarihlenebildiğini göstermektedir. Diğer bir taraftan, Pamphylia Bölgesi’ndeki arkeolojik çalışmaların genel olarak kentlere ve bu kentlerin materyal kültürüne odaklandığını söylemek doğru olacaktır. Bu bağlamda, Lyrboton Kome örneği dışında bölgenin kırsal yerleşimleri ile ilgili çalışmaların sayısı kentlerdekilere kıyasla çok daha azdır. Buna ek olarak, bölge kırsalını ve kentlerini bir arada ele alan, bölgesel odaklı çalışmalara ilgi nispeten daha azdır. Bu argümanlardan yola çıkarak, bu çalışmada Pamphylia Bölgesi kırsalı üzerine güncel veriler ışığında bir değerlendirme yapılarak mevcut verinin potansiyeline atıf yapılacaktır. Böylelikle, bu çalışma ile, Pamphylia’nın az bilinen kırsal yerleşim dokusu üzerine, gelecekteki araştırmalar için bir altlık oluşturma amacı da gerçekleşmiş olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Pamphylia, Antik Dönem Kırsalı, Antalya Arkeolojisi, Akdeniz