Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 60  2021/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Evrim ÖZESKİCİ

NO Makale Adı
1620719426 DAVID HOCKNEY’İN ESERLERİNDE GÜNDELİK NESNELER VE POPÜLER KÜLTÜR İMGELERİ

Bu araştırmanın amacı; David Hockney’in gündelik nesneleri eserlerinde ele almasının nedenlerini araştırmak ve aynı zamanda popüler kültür ile gündelik nesneler arasında nasıl bir ilişki olduğunu ortaya koymaktır. Böylece hem Hockney ile çağdaşları arasında ne gibi farklılıkların olduğu saptanacak hem de Pop sanatçılarının popüler kültürü eserlerine nasıl yansıttıkları belirlenecektir. Araştırma kapsamında David Hockney’in eser çözümlemeleri yapılmıştır. Henri Matisse, Andy Warhol ve Fikret Mualla gibi sanatçıların eserlerine yer verilerek; konuyla ilişkisi ortaya konulmuştur. Bu araştırmanın konusu; sanatta gündelik nesnelerden yola çıkılarak güncel olayların eleştirilmesi bakımından önem taşımaktadır. Bu yüzden gündelik nesneler ve popüler kültür imgelerine referans olabilecek sanatçılar ve dönemler araştırılmıştır. Araştırmanın problemleri şu şekilde sıralanabilir: David Hockney’i çağdaşlarından ayıran özellikleri nelerdir? David Hockney sanatında gündelik nesnelere neden ihtiyaç duyar? Gündelik nesneler ve popüler kültür arasında nasıl bir ilişki vardır? Sanatta gündelik nesneler popüler kültürün bir ürünü müdür? Hockney ile Matisse’in eserleri hangi bağlamda benzerlik gösterir? Gündelik nesnelerin Duchamp’la bağlantısı nedir? Sanatta gündelik nesneler modern sanatın bir eleştirisi midir? Tüm bu soruların yanıtları; David Hockney’in eserleriyle birlikte popüler kültür imgelerine ve günümüz sanatına ışık tutacağı umulmaktadır. Böylece modernizmle birlikte sıkça kullanılan; “sanat ve hayat” birlikteliğine, günümüzde bir kez daha farkındalık sağlanmak istenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Popüler kültür imgeleri, gündelik nesneler, David Hockney, kitle kültürü, sanat ve hayat