Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 57  2021/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Esra ALTINTAŞ

NO Makale Adı
1617139854 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE ÇEVRİM İÇİ DERS-UZAKTAN EĞİTİM DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ

Covid-19 virüsü kısa sürede tüm dünyaya yayılmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgının yayılımını engellemek için önlemler alınmıştır. Bu önlemler hayatın her alanını etkilemiştir. Eğitim alanında da covid-19 salgını nedeniyle okullar kapatılarak çevrim içi ders ve uzatan eğitim süreci başlamıştır. Uzaktan eğitim ve çevrim içi ders sürecinde sınıf öğretmenlerinin deneyimleri ve bu sürece bakış açılarının ne yönde olduğunu ortaya koymak bu makalenin temel amacıdır. Bu çalışma nitel araştırma yaklaşımları doğrultusunda tasarlanmış bir durum çalışmasıdır. Veriler araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formları hazırlanarak toplanmış ve içerik analizine tabi tutulmuştur. İlkokulun en küçük yaş grubuna eğitim veren sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim-çevrim içi ders deneyimleri incelendiğinde çalışmaya katılan öğretmenlerin neredeyse tamamının bu konuda deneyime sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna ek olarak uzaktan eğitim sürecinin başlaması ile birlikte araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun bu alanda verilen eğitimlere katıldıkları ve kendilerini geliştirdikleri görülmektedir. Öğretmenlerin çevrim içi ders-uzaktan eğitim sürecinde en fazla milli eğitim bakanlığı eğitim bilişim ağı olan EBA ve zoom üzerinden derslerini yürüttükleri elde edilen diğer bir sonuçtur. Araştırmaya katılan öğretmenler, uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim süreci karşılaştırıldığında müfredat ve öğretmenin rolü açısından benzerlikler olduğunu ifade etmişlerdir. Bu duruma ek olarak yöntem/teknik süreçlerinde farklılık gösterdiği ve değerlendirme boyutunun eksik kaldığı araştırmada öne çıkan bir diğer sonuçtur. Öğretmenler en fazla internet, bilgisayar eksikliği gibi teknoloji kaynaklı sorunlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Uzaktan eğitim süreci ve canlı derslerin yüz yüze eğitime göre daha yorucu olduğu ortaya çıkan sonuçlar arasındadır. Bu duruma rağmen, çevrim içi ders/uzaktan eğitim sürecinin zaman ve mekândan tasarruf sağladığı, hareketliliği azaltarak salgından korunmayı kolaylaştırdığı yönünde faydalarının olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Uzaktan eğitim, çevrim içi ders, salgın, Covid-19, sınıf öğretmeni