Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 59  2021/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Cihat ESKİ, Mehmet GÜROL, Mine KAZANCI-GÜL

NO Makale Adı
1616966297 DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU 8. SINIF MATEMATİK DERSİ PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Eğitim, toplumsal gelişimi ve değişimi istendik yönde sağlayan temel faktörlerden biridir. Bu bilinçle pek çok veli çocuklarına yarar sağlayacağını düşündüğü muhtelif kurslar aldırmaktadır. Ulusal ve uluslararası raporlar, Türk öğrencilerinin matematik başarılarının çok düşük olduğunu göstermektedir. Çağımız matematiği anlamayı, matematiği günlük yasamda ve iş yaşamında kullanabilmeyi gerektirmektedir. Bu araştırmanın amacı, destekleme ve yetiştirme kurslarında (DYK) uygulanan 8. Sınıf matematik dersinin öğrenci ve veli görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesidir. Araştırma nitel araştırmanın çoklu durum deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında, 3 farklı devlet okulundan 19 sekizinci sınıf öğrencisi ve 12 sekizinci sınıf öğrenci velisi oluşturmaktadır. Araştırmada görüşme yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemiyle tema, kategori ve kodlar oluşturularak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde, 8. sınıf öğrencilerinin DYK matematik ders saatlerini çok fazla buldukları, öğretmenlerin aşırı ödev verdikleri sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğrenciler bu durumun kendilerinde yorgunluğa ve performans düşüklüğüne sebep olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca, kurslarda öğretmenlerin genellikle düz anlatım yöntemini, kaynak olarak soru bankalarını ve kazanım testlerini kullandıkları ifade edilmiştir. Öğrencilere göre, derslerin eğlenceli olmaması ve sportif etkinliklerle desteklenmemesi kurslara katılımlarını düşürmektedir. Velilere göre ise öğretmenler kurslarda öğrenci gelişimini ciddi bir şekilde takip edememekte ve sınıf içi disiplini sağlayamamaktadırlar. Veliler bu durumun devam etmesi hâlinde çocuklarına ek ders aldırmaktan vazgeçeceklerini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Kurs, matematik, matematik öğretimi, destekleme ve yetiştirme kursu