Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 58  2021/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Kübra TOPAL, Rumeysa GÜNGÖR, Hafize ÇOBAN, Saliha ŞAHİNTÜRK, Elif KIRMIZIKAYA, Telat Gül ŞENDİL

NO Makale Adı
1614108958 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PARTNER SOSYOTELİZMİ, BAĞLANMA VE ALGILANAN ROMANTİK İLİŞKİ KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Romantik ilişkiler konusunda karşımıza çıkan partner sosyotelizmi, çiftlerin iletişimini bozucu etkiye sahip olan bir kavramdır. Bu çalışmanın iki amacı vardır. Birincisi, Roberts ve David (2016) tarafından geliştirilen Partner Sosyotelizmi Ölçeği’nin (Partner Phubbing Scale) Türkçeye uyarlamasını yapmaktır. İkincisi ise partner sosyotelizmi, yetişkin bağlanma ve algılanan romantik ilişki kalitesi arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Birinci çalışmanın örneklemini İstanbul’daki çeşitli üniversitelerde eğitimine devam eden 18-25 yaş aralığında 134’ü kadın (%70,2), 57’si erkek (%29,8) olmak üzere toplam 191 öğrenci oluşturmaktadır. İkinci çalışmanın örneklemini ise Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde eğitimine devam eden ve romantik ilişkisi bulunan 18-25 yaş aralığında 50 gönüllü çift oluşturmaktadır. Faktör analizleri sonucunda, Türkçe’ye uyarlanan ölçeğin tek boyutlu ve toplam 6 maddeden oluştuğu görülmüştür. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .85, test tekrar test güvenlik katsayısı .82 olarak bulunmuştur. İkinci çalışmanın bulgularına göre; PSÖ’nün ARİKÖ üzerindeki etkisinde cinsiyet ve bağlanma boyutlarının (kaygı ve kaçınma) düzenleyici etkisi yalnızca erkeklerde yüksek kaçınma boyutu puanı sergilenen durumlarda anlamlı bulunmuştur (ß=-.45, p<.00). Sonuç olarak, Türkçeye uyarlama çalışması yürütülen PSÖ, örneklem grubunun bulgularına göre geçerli ve güvenilir bir ölçektir. Gerçekleştirilen ikinci çalışmanın ise gelecekte PSÖ kullanılarak yapılacak olan çalışmalar için önemli bir çalışma olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Partner sosyotelizmi, üniversite öğrencileri, bağlanma, ilişki kalitesi, geçerlik, güvenirlik