Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 55  2020/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Merve KARAOĞLU CAN, Figen YAVUZ

NO Makale Adı
1611008946 İÇ MİMARLIK EĞİTİMİNDE GRAFİK TASARIMIN ÖNEMİ VE SEÇMELİ DERS ÖNERİSİ

İç mimarlık/ İç Mimarlık ve Çevre Tasarım programlarında en önemli ders; mekân ile ilişkili problemlere disiplinlerarası bir yaklaşımla çözüm üretilen, tüm yardımcı derslerde edinilen kazanımların tasarım üzerinde pratiğe döküldüğü, ‘proje, iç mekân stüdyosu, tasarım atölyesi, iç mimarlık atölyesi, iç mimarlık projesi’ gibi çeşitli isimlerle müfredatta yer alan derstir. Genel olarak ders kapsamında öğrenciden mekânsal/ işlevsel/ yapısal/ fizyolojik/ psikolojik/ sosyal/ estetik vb. özellik, gereksinim ve eylemleri tanımlaması, analiz etmesi ve yeni bir tasarım ile çözümlemesi beklenmektedir. Ancak öğrencinin bu sürece ve sonuç ürüne yönelik iki ve/veya üç boyutlu görsel içerik geliştirmesi ve detaylı bir proje olarak sunabilmesi, işveren/kullanıcı/müşteri olarak da düşünülebilecek ders yürütücüsüne tasarım fikirlerini doğru aktarabilmesi, onu uygulamaya ikna edebilmesi eşit oranda önemlidir. Bu noktada herhangi boyuttaki bir yüzeyde proje anlatımının gerçekleştirilebilmesi için kompozisyon/ifade becerilerinin edinilmesi grafik tasarım alanına ilişkin bilgi birikimini zorunlu hale getirmektedir. Araştırmanın amacı İç Mimarlık/ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programlarının müfredatında yer alan grafik tasarım temelli derslere yönelik güncel saptama yapmak ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde öğrenci kabul etmeye başlayan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü için tamamlayıcı nitelikte ‘seçmeli/ zorunlu seçmeli’ bir ders önerisi/haftalık plan sunmaktır. Bu doğrultuda öncelikle 2020-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na dayandırılarak üniversiteler tablolaştırılmış, her bir programdaki grafik tasarım ile ilişkili dersler listelenmiş ve edinilen bilgilerden yararlanılarak müfredata eklenebilecek dersin kurgusu; ‘içerik, amaçlar, haftalık ders programı, dersin öğrenme çıktıları’ çerçevesinde hazırlanmıştır. İçeriği geliştirilmiş dersin, öğrencilere iç mimarlık alan eğitimi derslerinde de, grafik anlatımı kuvvetli, tasarımı özgün, yazılı ve görsel sembolleri anlaşılır, okunabilirliği yüksek, tutarlı bir sunum teknik ve pano/paftası geliştirmede yardımcı olacağı öngörülmektedir. Aynı zamanda, tasarlanan mekânların kimlik ve karakterine uygun pafta düzeni ortaya konulması ulusal/uluslararası düzeyde mimari bir dili yakalayabilme ve karşısındakine tasarım fikir ve stratejilerini doğrudan aktarabilmede faydalı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: iç mimarlık, eğitim, grafik tasarımı