Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 55  2020/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Uğur ATAN, Nur Dilek TEMEL

NO Makale Adı
1611008926 FANTASTİK- GOTİK ROMANLARDAKİ İLLÜSTRASYONLARIN İNCELENMESİ

İllüstrasyon kelimesinin bilgilendirmek, anlaşılır kılmak, öğretmek, tasvir etmek gibi anlamlarının var olduğu bilinmektedir. İllüstrasyon insan zihnindeki soyut olayları somuta çeviren, hayal gücünün ve resmin sınırlarını genişleten bir görselleme tekniğidir. Zaman içerisinde illüstrasyon türünün çok çeşitli alanlarda, çeşitli şekillerde, birçok teknik ile yapıldığı ve yaygınlaşmış olduğu görülmüştür. Fantastik, Gotik kurgu ve illüstrasyonlar çok eski zamanlardan beri var olan, resmedilen ve ihtiyaç duyulan bir tür olmuştur. İnsanlar doğaüstü, mitolojik ve mitsel hikâyelere karşı hep ilgili olmuşlardır. Bazı olağanüstü hikâyeler, bilinmeyen, gizemini koruyan halk efsaneleri, mistik olaylar ve durumlar için ilgi artarak devam etmiş nesilden nesile aktarılarak günümüze dek süregelmiştir. Bu durum illüstrasyona dayalı görselleme tekniklerinin yoğun bir şekilde kullanılmasında etkili olmuştur. Bu bağlamda fantastik edebiyat içerisindeki mitolojik, mistik ve efsanelerden oluşan halk hikâyelerinin, illüstrasyon ile görselleştirilmesi bu araştırmanın temelini oluştururken edebiyata dayalı illüstrasyonun, fantastik anlamları ve bakış açıları incelenerek görsel göstergeleri hakkında inceleme yapmayı amaçlamaktadır. Kurgulanmış dünya içinde var olan, kulaktan kulağa aktarılarak geçmişten günümüze iletkenlik görevi üstlenen hikâye türleri, okuyucunun zihninde oluşan mekân ve kahramanlar gibi unsurlar, illüstrasyona dayalı görselleme tekniklerinin yoğun bir şekilde kullanılmasına neden olmaktadır. Fantastik-Gotik romanlarda bulunan illüstrasyonların okuyucuyu etkileme ve hikâyelerde yer alan fantastik görsellemelerin gösterge bilimsel çözümlemelerinin incelenmesi alana ve yeni araştırmalara kaynak olması bakımından önemli olmaktadır. Fantastik-Gotik İllüstrasyonu konu alan bu araştırmada, betimleyici araştırma yaklaşımı olarak tanımlanan, nitel araştırma yöntemi bağlamında literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak araştırma için Hobbit, Yüzüklerin Efendisi ve Game of Thrones Fantastik-Gotik romanlar ile sınırlanmış ve göstergebilimsel çözümleme yöntemine göre değerlendirilmiştir. Bu inceleme kapsamında metafor, metonimi ve kodlar dikkate alınmış, hikayenin akışına göre ve illüstrasyonlarda sık karşılaştığımız göstergeleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İllüstrasyon, Grafik tasarım, göstergebilim, fantastik, gotik