Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 53  2020/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ayşegül DEMİR

NO Makale Adı
1602968964 AİLE KALIPLARINDAKİ DEĞİŞİM VE FARKLILIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

Aile kalıpları, kültürel, örgütsel, sınıfsal, gündelik yaşam açısından değerlerin ağırlıkta olduğu aile yapılarındaki çeşitliliği ifade etmektedir. Gündelik yaşam döngüsü içerisinde aile deneyimindeki çeşitlemeler geleneksel aile kalıplarında görülen örgütlenmelerde değişime ve farklılığa neden olmaktadır. Bu açıdan, aile yapısı içerisinde, toplumda tek bir yönde ağır basan geleneksel kalıpların dönüşümünün etkisiyle ailenin nasıl olması gerektiği yönündeki soruların açığa çıkarılması söz konusu olmaktadır. Bu sebeple çalışmada, aile kalıplarındaki değişim ve farklılıkların çözümlenmesi hedeflenmektedir. Çalışmada, TÜİK istatistiklerinin ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın konuya ilişkin yayınlarının taranarak belge incelemesi tekniği ile içerik analizi yapılmıştır. Çalışmanın bulguları, klasik geleneksel aile ve çekirdek aile biçiminde ayrılan sınıflandırmaların ötesinde, özellikle günümüz toplumlarında bariz şekilde görünürlüğü artan “tek ebeveynli aileler” ve “tekrar evlenme” deneyimi üzerine kurulu aileler olarak sınıflandırılan temalar üzerinden şekillenmiştir. Sonuç olarak, aile kalıplarındaki klasik sembolik göstergelere ilişkin kendini gösteren bu değişim ve farklılıkların ne şekilde ve nasıl olduğunun ortaya çıkarılması, aile yapısındaki kırılmaların nedenlerini anlamak açısından önem taşımaktadır. Anahtar Kelimeler: Aile kalıpları, tek ebeveynli aileler, tekrar evlenme