Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 53  2020/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Eda SEZERER ALBAYRAK

NO Makale Adı
1601835669 KİŞİLERARASI İLETİŞİMDE KULLANILAN BİR ARAÇ OLARAK SOSYAL MEDYA: BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK UYGULAMA ÖRNEĞİ

ÖZ
Bireyler, farklı amaçlar doğrultusunda toplumsal bir varlık olmanın da gerekliliğini yerine getirerek birbirleriyle iletişim kurmaktadırlar. İnsanoğlunun var oluşundan bu yana birçok iletişim şekilleri ile birbirlerinden haber almışlar veya birbirlerini anlayabilmişlerdir. Teknolojinin hızlı ve sınırsız gelişimi ile beraber bireylerin iletişim şekillerinde de değişim olması kaçınılmazdır. Yüz yüze olabileceği gibi telefon veya mektup gibi aracıları bünyesinde barındıran kişilerarası iletişim, yeni teknolojik gelişmeler ile beraber sosyal medyaya da kucak açmıştır. Günümüz toplumlarında sosyal medya ve ağlar bireylerin sürekli olarak vakit geçirdikleri bir paylaşın alanları olmuştur ve iletişim yüz yüze yapılmaktan çok yerine internet ve sosyal medya aracılığıyla yapılmaktadır. Bu çalışma ile, sosyal medyanın yaygınlaşması ile birlikte kişilerarası iletişime olan etkisini, bireyler tarafından kullanılan sosyal medya ağlarının ne amaçla kullandıklarını, kişilerarası iletişim aracı olarak sosyal medyanın nasıl kullanıldığını araştırmak amaçlanmıştır. Amaçlara ulaşabilmek için Konya’da bulunan bir vakıf üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin arasından 363 öğrenciye anket uygulanmış olup katılımcıların bir iletişim aracı olarak sosyal medya kullanım alışkanlıkları incelenmiştir. Çalışma sonucunda ankete katılan her bir katılımcının an az bir sosyal medya platformunda hesabı olup sürekli bir şekilde sosyal medya hesaplarını inceledikleri görülmüştür. Ancak katılımcıların sosyal medyayı bir iletişim aracı olarak gördükleri, yüz yüze iletişimi sosyal medya platformlarından yapılan iletişime tercih ettikleri sonucunda ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İletişim, kişilerarası iletişim, internet, sosyal medya, sosyal ağlar