Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 51  2020/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Sevda GÖKTEPE YILDIZ

NO Makale Adı
1596706009 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN 21.YÜZYIL BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

21. yüzyıl becerileri olarak yaratıcılık ve yenilikçilik, eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim ve işbirliği gibi değişen dünyada kişilerin ihtiyaç duyacağı beceriler sayılmaktadır. Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinin sahip oldukları 21. yüzyıl becerilerini bazı değişkenler açısından incelemek ve öğrencilerin akademik başarıları ile 21. yüzyıl becerileri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Çalışma tarama modelinde olup betimsel niteliktedir. Araştırma İstanbul ilinin farklı okullarından ve kademelerinden seçilen toplam 323 lise öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. “Kişisel Bilgi Formu” ve Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri, Bilgi ve Teknoloji Okuryazarlığı Becerileri, Sosyal Sorumluluk ve Liderlik Becerileri, Girişimcilik ve İnovasyon Becerileri ve Kariyer Bilinci olmak üzere 5 alt boyutu olan “Çok Boyutlu 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği” araştırmada veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Öğrencilerin 2019-2020 güz dönemi sonundaki genel not ortalamaları akademik başarıları olarak değerlendirilmiştir. Verilerin analizi nicel olarak her bir alt boyut için ve ölçeğin tümünü değerlendirecek şekilde yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin ölçeğin tümünde ölçülen çok boyutlu 21. yüzyıl becerileri cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılaşmamakta iken, problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri, bilgi ve teknoloji okuryazarlığı becerileri, girişimcilik ve inovasyon becerileri alt boyutlarında katılımcıların cinsiyetlerine göre anlamlı farklılaşma vardır. Öğrencilerin problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri, bilgi ve teknoloji okuryazarlığı becerileri, girişimcilik ve inovasyon becerileri alt boyutlarında ölçülen becerileri sınıf düzeylerine göre anlamlı farklılaşırken, kariyer bilinci ve sosyal sorumluluk ve liderlik becerileri alt boyutlarında sınıf düzeyi değişkenine göre farklılaşma görülmemektedir. Araştırmada elde edilen diğer sonuç, öğrencilerin 21. yüzyıl becerileri ile akademik başarıları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğudur. Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetleri içerisinde 21. yüzyıl becerilerini geliştirmelerini etkileyen farklı faktörlerin araştırılması öneri olarak verilebilir.

Anahtar Kelimeler: 21. yy becerileri, lise öğrencileri, akademik başarı, tarama modeli