Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 50  2020/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Esra YAZICI, Davut HOTAMAN

NO Makale Adı
1590952345 İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE ÖN ÖRGÜTLEYİCİ OLARAK KULLANILAN KAVRAM HARİTALARININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

Anlamlı öğrenme modeli, Ausubel (1960) tarafından geliştirilmiş bir öğrenme modelidir. Bu öğrenme modeli sunuş yoluyla öğretim yöntemlerine dayalı olup, ön örgütleyicilerin önemli bir role sahip olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada ön örgütleyici olarak kavram haritaları kullanılmıştır. Çalışmanın amacı, ön örgütleyicilerin kullanıldığı grubun akademik başarısının, kullanılmayan gruba göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek ve ön örgütleyici kullanımının başarı üzerindeki etkisinin cinsiyetle ilişkisini incelemektir. Çalışma, İstanbul'da bir vakıf üniversitesinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine devam eden 56 lisans öğrencisi ile yapılmıştır. Çalışma ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen ile yürütülmüştür. Çalışmada 1 deney 1 kontrol grubu ve her grupta 28 öğrenci bulunmuştur. Deney grubunda dersler ön örgütleyici olarak araştırmacı tarafından hazırlanan kavram haritaları kullanılarak işlenmiştir. Kontrol grubunda ise ders normal akışında ilerlemiştir. Uygulama 6 hafta boyunca devam etmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen 40 soruluk çoktan seçmeli başarı testi, iki gruba da ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Toplanan verilerin analizi, SPSS 24 paket programı ile yapılmıştır. Veri analizleri sonucunda, deney ve kontrol gruplarının ön test başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu iki grubun son test başarı puanları arasında ise deney grubunun lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Akademik başarının ise cinsiyet ile anlamlı bir ilişkisi bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Anlamlı öğrenme, ön örgütleyiciler, kavram haritası, akademik başarı