Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 51  2020/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gizem ÇELİK, Mehmet Nur TUĞLUK

NO Makale Adı
1589744629 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SANAT ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ VE ÖZ YETERLİK ALGILARININ BELİRLENMESİ

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin uyguladıkları sanat etkinliklerine ve sanat merkezlerine yönelik tutum ve özyeterlik algılarının incelenmesidir. Araştırma karma yöntem deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın nicel boyutu Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görsel Sanatlara ve Sanat Etkinliğine Karşı Tutum Ölçeği ve Katılımcı Bilgi Formu kullanılarak elde edilmiştir. Nitel boyutu ise araştırmacılar tarafından oluşturulan Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu ile elde edilmiştir. Çalışmanın örneklemini 2019-2020 eğitim öğretim yılında farklı illerde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan 100 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Nitel boyutu ise nicel boyut örnekleminde yer alan 10 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Nicel verilerin analizinde SPSS.22 istatistiksel analiz programı kullanılarak t testi ve tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Nitel verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılarak araştırmacının aldığı notlar ve ses kayıtları analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, özel okulda çalışan öğretmenlerin görsel sanatlara ve sanat etkinliklerine yönelik tutum ölçeği ortalamaları, kamuda görev yapan öğretmenlere göre daha yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, sanat etkinliği, tutum, öz yeterlik