Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 49  2020/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ahmet ÖZKAYA

NO Makale Adı
1586434686 POSTMODERN PERSPEKTİFTEN BAKILDIĞINDA ARABESK KÜLTÜR, KİMLİK ve LİMİNAL MEKÂN İLİŞKİSİ

Sanayi devrimi sonrası esas alındığında gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkan küreselleşme, kaçınılmaz olarak kültürlerin çatışmasına neden olmuştur. Çatışan kültürler sonucu oluşan melezleşme, ikili tanımlara uymayan kültürel ögeler ortaya çıkarmış ve bu durum ulus devlet anlayışına hizmet etmemiş, onunla örtüşmemiştir. Çünkü bu kültürel yapılar ulus devletin çizmiş olduğu kültürel normların dışında kalmaktadır. Bu çalışmada melez bir kültür olan arabeskin varoluşsal yönü irdelenerek kimlik ilişkisi ele alınmıştır. Ardından liminal mekân kavramının arabesk kültür ile önemli bir ilişki selliği olduğu için dışlanmasının da bundan kaynaklandığı üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada arabesk kültürün toplumun değişimiyle birlikte evrim geçirdiği görülmektedir. Bu evrim sonucu arabesk müziği değişim geçirmiş ve daha hafif sözleri olan taverna müziği ortaya çıkmıştır. Arabesk kültürün, iktidar ve toplumun elit kesimi olarak adlandırılan bireylerin kültürel normları ile örtüşmediği için dışlandığı anlaşılmıştır. Ancak bu çalışma bu bakış açısının aksine postmodernizmin kültürlerin eşitliği perspektifinden olaylara yaklaşmıştır. Çalışmanın diğer bir sonucu ise arabesk ‘in halkın durumunun düzelmesiyle tamamen yok olacağı varsayımlarına karşı görüş bildirilmiş ve bunun kimlik ve varoluşsal bir olgu olduğuna değinilerek kolay bir şekilde toplumun hafızasından silinmeyeceği üzerine çıkarımlar yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Arabesk Kültür, Arabesk Müzik, Liminal Mekân, Kimlik