Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 47  2020/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Esra YILDIRIM, Handan Müjde AYAN

NO Makale Adı
1582010209 EĞİTİM AMAÇLI BİR MÜZE OLARAK IMOGA: EYLEM ARAŞTIRMASI

Bu çalışmada Güzel Sanatlar Liselerinin resim bölümü öğrencilerinin Grafik Tasarım dersinin Özgün Baskıresim uygulamasında, atölye dışı öğrenme ortamı olan müzeler bağlamında IMOGA’nın ele alınması amaçlanmaktadır. Öğrencilerin Özgün Baskıresim eserlere olan farkındalığını arttırarak disiplinlerarası aktif yaşantı yoluyla öğrenmeler gerçekleştirmek hedeflenmektedir. Araştırmada eylem araştırması deseni kullanılmış ve araştırma on hafta olarak planlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ise 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Rize Türk Telekom Güzel Sanatlar Lisesi 11. sınıf resim bölümünde eğitim gören öğrenciler ile Grafik Tasarım dersine giren öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada 3D müze gezimi etkinlik değerlendirme formu, öz değerlendirme formu ve Grafik Tasarım ders öğretmenini (Resim/Görsel Sanatlar) değerlendirme formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda İstanbul Grafik Sanatlar Müzesindeki eserlerin eğitim materyali olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşılmış ve sanal müze geziminin öğrenciler üzerinde olumlu etkiler bıraktığı anlaşılmıştır. 3D müze gezimi etkinliği sonrasında yapılan değerlendirmenin sonuçları 4,30 ortalama ile puanlanmıştır. Öğrencilerin seçtikleri eser üzerinden ürettikleri sanatsal çıktıları değerlendirdikleri öz değerlendirme sonrası ortalama 4.27’dir. Müze gezimi sonrası yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda etkinliğin faydalı olduğu görülmektedir. Grafik Tasarım ders öğretmenini de değerlendiren öğrencilerin öğretmeni (%42,85) ‘‘lider, yol gösterici ve ilham verici’’ olarak gördükleri sonucuna ulaşılmaktadır.


Anahtar Kelimeler: İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi, Özgün Baskıresim, Grafik Tasarım, Güzel Sanatlar Lisesi