Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 44  2020/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Aslı Bahar ÇELİK, Aslı GÖRGÜLÜ ARI

NO Makale Adı
1578670143 BİLİM TARİHİ UYGULAMALARININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİME VE FENE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı fen bilimleri dersinde kullanılan bilim tarihi uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin bilime ve fene yönelik tutumlarına olan etkisini incelemektir. Araştırmada deneysel modellerden yarı deneysel ön test ve son test kontrol gruplu model kullanılmıştır. Araştırma, İstanbul ili Sarıyer ilçesinde bulunan devlet okulunda öğrenim gören 105 deney, 92 kontrol grubu öğrenci olmak üzere toplam 197 ortaokul öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Fen Bilimleri Dersi Tutum Ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen verilerin, frekans ve yüzde oranları hesaplanmıştır. Bilim tarihi uygulamalarının kullanıldığı deney grubu öğrencilerinin, fen bilimleri dersine yönelik tutumlarında Fen Bilimleri Dersi Tutum Ölçeği’nin ön test ve son test puanlarının ortalamaları parametrik test olan eşleştirilmiş gruplar t Testi analizi ile kontrol edilmiş ve yükselişin anlamlı olduğu görülmüştür. Bulgulara bakıldığında fen bilimleri dersi tutum ölçeği deney grubuna ait son test puanlarının, deney grubuna ait ön test puanlarına göre yüksek olduğu ve aradaki farkın yüksek etki gücüne yakın olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: bilim tarihi, fen bilimleri, tutum