Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 46  2020/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Yusuf SOYYİĞİT

NO Makale Adı
1578036380 PARTNER ŞİDDETİNİN SOSYAL ROLLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Toplumsal yapı içerisinde insanların sahip olduğu sosyal roller bulunmaktadır. Toplum tarafından huzurlu ve mutlu bir hayata sahip olmak için insanların sosyal rol ve sorumluluklarına uygun davranması beklenir. Benzer şekilde toplumdan daha küçük bir yapı olan aile içerisinde de eşlerin sahip olduğu ve yerine getirmekle yükümlü oldukları sosyal roller ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bireylerin rol ve sorumluluklarını yerine getirmekle ilgili yaşadıkları sorunlar aile içi şiddet olaylarının ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilmektedir. Literatürde eşler arasında yaşanan şiddet olayları “partner şiddeti” olarak tanımlanmakta olup, partner şiddetinin ülkemizde büyük oranda erkekler tarafından yapıldığı bilinmektedir. Literatürde yer alan bazı çalışmalarda ise kadınların da zaman zaman erkeklere yönelik partner şiddetine yöneldikleri belirtilmektedir. Bu derlemede, eşlerin sosyal rolleri, şiddet kavramı, şiddetin kaynağı ve nedenleri, eşler arasında yaygın olan partner şiddeti, partner şiddeti türlerine, kadın ve erkeklerin sahip oldukları sosyal roller ile partner şiddeti arasındaki ilişkiye ve son olarak şiddetin fizyolojik ve psikolojik etkilerine değinilmiştir. Aile kurumu toplumu meydana getiren en küçük sosyal yapı olduğu için partner şiddeti öncelikli olarak aile yapısının, devamında da toplum yapısının bozulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle toplumda partner şiddetinin türleri, nedenleri ve partner şiddetinin boyutlarına yönelik çalışmalar yapılması önem arz etmektedir. Bu konuda yapılan araştırmaların artması ile toplumun bu konuda bilinçlenmesine ve partner şiddetinin en aza indirilmesine katkı sağlanacağı düşünülmektedir.


Anahtar Kelimeler: Aile, şiddet, partner şiddeti