Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 44  2020/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Semih BÜYÜKKOL

NO Makale Adı
1577971748 TÜRK MİTOLOJİSİNDEKİ NAR SEMBOLÜNÜN ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATINA YANSIMALARI

Nar, ilkçağlardan itibaren farklı medeniyetlerin kültürlerinde, mitolojilerinde, anlatılarında, masallarında ve sanatlarında, gerek doğrudan gerekse değişik anlamların yüklendiği sembolik yönüyle hep yer bulmuş, sağlık açısından sayısız faydaları bünyesinde barındıran önemli bir meyve olmuştur. Dünya üzerindeki farklı kültürlerde olduğu gibi Türk mitolojisi ve kültüründe de sıkça rastladığımız nar, insanlık tarihinde her türlü doğum, bü¬yüme ve çoğalma fikrinin sembolü, bolluk ve bereketin temsili ve dini açıdan da kutsal cennet meyvesi olarak görülmüştür.
Mitolojiye ait konuların, sembollerin Türk resim sanatının her döneminde defalarca sanatçılar tarafından ele alınıp, farklı tarzlarda yorumlanarak eserlere dönüştürüldüğü görülmektedir. Özellikle Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren devlet politikası gereği, sanatın halkla buluşması önemli görülmüş ve tüm kültürel değerlerimiz, mitolojik anlatılarımız resim sanatı içerisinde yer verilen önemli konular olmuştur. Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip olan nar da, Türk Resim Sanatı tarihinde minyatürlerden başlayarak günümüze kadar gelen süreçte önemli bir mitolojik konu olarak ele alınmıştır.
Bu çalışmada resimlerinde nar sembolüne yer veren Çağdaş Türk resim sanatçılarının resimleri estetik açıdan incelenerek, mitolojik zenginliğimizin resim sanatına yansımaları gösterilmiştir. Sanatçıların Türk mitolojisinden yararlanarak eserler üretmesi, Türk kültürüne ait mitlerde ve söylencelerde yer alan değer yargılarının, dini inanışların, sembolik yaklaşımların, etik anlayışın ve geçmişten günümüze gelen yaşam tarzlarının unutulmaması ve gelecek nesillere aktırılması adına büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Nar, Mitoloji, Sanat, Resim, Çağdaş Türk Sanatı