Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 44  2020/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gülfem Meylan ŞAHİNBAŞ, Ali ERYILMAZ, Özkan SAPSAĞLAM

NO Makale Adı
1573470951 ÇOCUKLARDA OKUL DOYUMU İLE DERSE KATILMAMA DURUMUNDAKI ZAMAN YÖNELİMİ VE ALGILANAN KONTROL ARASINDAKI İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Okul doyumu öğrencinin eğitim sürecinden ve okulda geçirdiği zamandan keyif almasıdır. Okul doyumunun yüksek olması öğrencinin akademik başarısını ve benlik imajını olumlu etkiler ve sosyal gelişimine katkıda bulunur. Bununla birlikte çocuğun akademik başarısını belirleyen başka unsurlar da bulunmaktadır. Derse katılım, dikkat, hatırlama ve algılanan kontrol gibi diğer bazı bireysel özellikler öğrenme çıktıları ve akademik başarı üzerinde etkili olmaktadır. Bu araştırma özel ve resmi bir ilkokulda 3. ve 4. sınıf düzeyinde öğrenim gören 253 öğrenci ile yürütülmüştür. Veri toplama araçları olarak, öğrencilerin demografik bilgilerinin yer aldığı Kişisel Bilgi Formu, Okul Doyumu Ölçeği, İlköğretim Çocukları İçin Derse Katılmama Durumundaki Zaman Yönelimi Ölçeği ve yine İlköğretim Çocukları İçin Genel Algılanan Kontrol Ölçeği kullanılmıştır. Nicel araştırma yaklaşımı ve ilişkisel tarama deseni üzerine kurgulanan araştırmada, nicel veri analiz yöntemleri kullanılmıştır. Veri analiz sürecinde t testi ve çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Öğrencilerin, okul doyumu açısından cinsiyete ve sınıf düzeyine dayalı bir fark bulunmamıştır. Okul doyumuna etkisi incelenen ilk değişken olan derse katılmama durumundaki toplam zaman yöneliminin öğrencilerin okul doyumlarını anlamlı ve negatif yönde açıkladığı görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Algılanan kontrol, okul doyumu, derse katılmama, zaman yönelimi