Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 39  2019/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ayşe KARATAY

NO Makale Adı
1572342305 DUYULARDAN ALGILARA KODLANAN SANAT: İNTERAKTİF ENSTALASYON SANATI

Sanat varoluşunun yapısı itibari ile etki ve etkileşimde duyusal, görsel ve algısal bir aracı ve/veya araç olmuştur. Sanat, duyusal algıları estetik bir bakış ile artırandır. Sanatçı, eserini hitap ettiği kitleye sunarak etkileşim sağlar. Sanatın yaratılması ve sunulması bağlamında hizmet eden medya, çağlar boyunca yeni olanla etkileşim içine girer. Sanat eseri, izleyicisiyle etkileşimdedir. Fakat bu etkileşim çoğunlukla tek yönlüdür. Zaman içinde evrilerek çoğulcu yapı içinde algılara ve duyulara hitap şekli ve yordamları da dönüşmüş ve yeniden yorumlanmıştır. Sanatın varlığı, varlık sürecinin kaynağına ve insana dair etkileşim araçlarının çoğulluğu itibariyle, çoğul bir yapıya bürünmüştür. Sanat varolduğu disiplinin içinden kendisine yeni yollar açarken, multidisipliner yapının kanallarını da kullanmaya başlamış ve kodlamalar, yazılım ve elektronik yapıları bünyesine entegre etmiştir. Yeni ve yenilenen teknolojiler, bilgi çağının hız kesmeyen gelişimi ve kitle iletişiminin etkileşimli bir ağa bağlı olarak ilerlemesi gibi pek çok gelişim ile birlikte, sanat ve sanata ait kavramlar da güncellenmektedir. Yeni medya sanatının bir alt yaratı alanı olan etkileşimli sanat, izleyici, sanatçı, sanat eseri ve eserin temelinde kullanılan teknolojik bileşenlerin tümü veya birden fazlasının etkileşimli olduğu yeni bir form inşa eder. Yeni/lenen mesajların, yaratı yoluyla yorumlanması ve artırılmasıdır. Etkileşimli sanat, an ve uzama dair dinamik kurgular türetir ve izleyiciye bambaşka bir varoluş biçemi sunar. Bu çalışmada enstalasyon sanatının, kodlama ve teknolojik alt yapıları kullanarak sunduğu yeni bir etkileşim ortamı ve sanat türü olan etkileşimli enstalasyon sanatı incelenmiştir. Dijital dünyanın dinamiklerinin, sanatsal varoluş sürecinde kullanım biçemlerinin incelendiği bu çalışmada, dünyanın farklı alanlarında yaratılmış interaktif enstalasyon çalışmaları derlenmiştir. Etkisel alanları, tepki boyutları ve estetize algıları dijital dinamikler bağlamında sentezlenmiş ve yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Etkileşimli Sanat, İnteraktif Sanat, Yeni Medya Sanatı, İnteraktif Enstalasyon Sanatı