Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 37  2019/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Cemal YILMAZ

NO Makale Adı
1555245101 ATTİLA İLHAN ŞİİRİNDE TOPLUMCU ROMANTİZM: HÜRRİYET, KAHRAMAN, MEMLEKET

40 Kuşağı toplumcu gerçekçi şiirin son temsilcilerinden biri de Attila İlhan’dır. Oldukça üretken bir şair olan Attila İlhan, şiirlerinde toplumcu temaları, “ben”in ön planda olduğu bir duyarlılıkla kaleme almıştır. Attila İlhan şiirinde romantik unsurlar iki şekilde görünür. Bunlardan ilki; mizacının ve serüvenci ruhunun yansıması olan ve daha çok bireyci duyarlılığın öne çıktığı romantizm iken, diğeri de bu akımın toplumcu politik yönünü öne çıkaran temaları işleyen romantizmdir. Bu makalede romantizm akımıyla birlikte yaygınlık kazanan hürriyet, kahramanlık ve memleket temalarının Attila İlhan tarafından nasıl ele alındığını irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Attila İlhan şiiri, Romantizm, Hürriyet, Memleket.