Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 32  2019/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Erol Murat YILDIZ

NO Makale Adı
1549891728 SANAT ELEŞTİRİSİ DİSİPLİNİNİN BASKIRESİM DERSLERİNE OLAN ETKİSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Bu araştırma Türkiye’de görsel sanatlar öğretmeni yetiştiren kurumlarda, sanat eleştirisi disiplininin, baskıresim derslerine olan etkisini tespit etmeye yönelik olarak, öğrenci görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bir çalışmadır. Bulguları elde etmek amacıyla nitel verilerden yararlanılan araştırmada; 2011-2012 öğretim yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Seçmeli Sanat Atölye III (Baskıresim) dersi alan 3. Sınıf öğrencilerinden oluşan 1 grup seçilmiştir. Araştırma; Random yoluyla seçilen 3R1 sınıfındaki öğrencilere, haftada 4 ders saatinden olmak üzere toplam 7 hafta boyunca sürdürülmüştür. Bu süre zarfında, seçmeli sanat atölye özgün baskıresim dersinde öğrencilere, sanat eleştirisi disiplini ile desteklenmiş öğretim yöntemleri uygulanmıştır. Araştırma bulguları öğrenci görüşme formu ve araştırmacının gözlemleri ile elde edilmiştir. Görüşler açık uçlu sorular sorularak elde edilmiştir. Elde edilen bulguların analizi öğrencilerin görüşme formundaki sorulara yönelik verdikleri yanıtların incelenmesi, araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre organize edilmesi, frekans ve yüzdelerinin hesaplanması, alıntılar yapılması ve yorumlanması şeklinde olmuştur. Bu tür bir yaklaşım nitel araştırmada “betimsel analiz” yaklaşımı olarak kabul edilmektedir. Araştırmada uygulanan nitel işlemlere göre, sanat eleştirisi disiplini ile desteklenmiş öğretim yöntemlerinin uygulandığı, 3R1 sınıfındaki seçmeli sanat atölye özgün baskıresim dersi öğrencilerinin, görüşme formunda yer alan sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde, dersin içeriğine yönelik görüşlerinin büyük oranda olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: sanat, sanat eleştirisi, baskıresim