Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 31  2018/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Fatih AYDOĞDU

NO Makale Adı
1546243512 DİJİTAL OYUN OYNAYAN ÇOCUKLARIN DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Günümüzde hızla gelişen teknoloji, bireyin birçok alanda yaşamını şekillendirdiği gibi, çocukların temel ihtiyacı olan oyunlar üzerinde de etkili olmuştur. Dijital oyunlar, çocuğun yaşamına sadece olumlu yönde etki etmemiş, birçok olumsuzluğu da beraberinde getirmiştir. Bu olumsuzluklardan birisi de dijital oyun bağımlılığıdır. Özellikle çocukların sosyal ve duygusal açıdan bunalımlı bir dönem yaşadığı ergenlik çağlarında, oyun bağımlısı olması, çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu açıdan bakıldığında bu çağ çocuklarının dijital oyun bağımlısı olmasında etkili olan faktörlerin belirlenmesi, konu ile ilgili çalışan uzmanlara ve yapılacak çalışmalar kaynak oluşturabilecektir. Araştırmanın amacı, dijital oyun oynayan ortaokulda öğrenim gören çocukların dijital oyun bağımlılık düzeyleri üzerinde çeşitli değişkenlerin etkili olup olmadığını saptamaktır. Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış, çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmaya Erzincan ilinde bulunan iki ortaokulda öğrenim gören ve dijital oyun oynayan 134 çocuk dahil edilmiştir. Araştırmada çocukların demografik özelliklerini belirleyebilmek için araştırmacı tarafından geliştirilen Genel Bilgi Formu ile dijital oyun bağımlılık düzeylerini belirleyebilmek için Hazar ve Hazar (2017) tarafından geliştirilen Çocuklar İçin Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen analizler sonucunda, çocukların dijital oyun bağımlılığı düzeyleri üzerinde yaş ve annenin dijital oyun oynama durumunun etkili olduğu saptanırken; cinsiyet, yaş, kardeş sayısı, anne ve baba öğrenim durumu, anne ve baba dijital oyun oynama durumu ve dijital oyun türü değişkenlerinin etkili olmadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dijital oyun, bağımlılık, çocuk, ölçek