Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 30  2018/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gültekin AKENGİN, Hakan MAZLUM

NO Makale Adı
1540889320 FİLM AFİŞLERİ ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN TİPOGRAFİK DÜZENLEMELERİN GÖRSEL ALGI DEĞERLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Grafik tasarım, bilgi ya da mesajı ileten ve pek çok alanı kapsayan bir görsel sanat disiplinidir. İletişim çağı içinde olduğumuz günümüz şartlarında etrafımız ambalaj, dergi, kitap, gazete, görsel kimlik, hareketli medya, bilgilendirme tasarımı, afiş, dijital medya gibi grafik tasarımı üzerine yapılan her türlü çalışmalarla çevrilmiş durumdadır. Bu tasarım konuları arasında afiş tasarımı, büyük kitlelere kolayca ulaşma becerisi ve anlam pratikliği yönünden diğer bilgilendirici ya da mesaj iletici tasarımlarından ayrılmaktadır. Afişler, kitle iletişim bakımında sosyal ve kültürel yaşamın bir parçasıdır ve oluşturulurken bugüne kadar oluşan tasarım bilgisinin sanatsal birikimi ile harmanlanarak tasarımda son şeklini almaktadır. Bu olgular doğrultusunda oluşturulan her afiş çeşidine göre farklılık göstermektedir. Afiş tasarımında ürün, hizmet ve etkinlik doğrultusunda yazı karakterinin seçimi konuyla bütünlüğü sağlayan biçim ve özellikte, görsel öğeleri destekleyen yapıda ve anlatılmak istenen mesajla uyum içinde olmalıdır. Tasarımcı afişi tasarlarken tipografiyi sadece bilgi amaçlı değil amaca hizmet eden, estetik olan ve işlevselliği mesajı iletme kaygısıyla birleştirerek sunabilmelidir. Araştırmanın örneklemi için seçilen beş adet tipografik düzenleme ile tasarlanmış film afişleri, tipografik öğelerin analizi ve görsel algı ilkelerine göre değerlendirilerek yorumlanması amaçlanmaktadır. Çalışmada incelenen afişler; tipografi okunurluğu, tasarımın algılanırlığı ve tipografinin anlam aktarımını içeren üç kriter temelinde oluşturulan bir yöntem ile ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler: Afiş, film afişleri, grafik tasarım, tipografik düzenleme