Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 23  2018/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Nuray AKKOL

NO Makale Adı
1522883321 ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞÜN GÜNÜMÜZDE KABULÜ VE GÖRSEL SANATLARDA KULLANIMI

Birarada olan birden fazla kültürün yaşamını ifade eden çokkültürlülük, aynı sınırlar içerisinde veya ayrı sınırlar içinde olmakla birlikte yakın diyalog halinde olan kültürlerdir. Çokkültürlülüğün temel özelliği ayrı zamanlarda veya eş zamanlı olarak, farklı topluluklar tarafından oluşturulmuş olmasıdır. Kimlik bir kimsenin var oluşunun ifadesidir. Bir kimse kendisini tarihinden, dininden, ırkından, cinsinden, coğrafyasından yola çıkarak tanımlayabilir. Etnik kimlik, tarihî kimlik, dinî kimlik, siyasî kimlik, cinsel kimlik ya da kültürel kimlik olarak ayırılan kimlikler bazen görmezden gelinerek, eşitsizliğe uğrayarak mağduriyetler yaratır. Sanat yapıtlarında; kimlik kavramı, bireyin geçmişle ilgili özdeşimlerini, bugünkü rollerini ve geleceğe yönelik arzularını yaratıcı bir biçimde bütünleştirmesi üzerine odaklanır. Sanatta kimlikler üretilirken farkındalıklar da yaratılır. Günümüzde bazı sanatçılar, bu duyarlılıkları kullanırken çoğulcu bir yaklaşımla politik, kültürel, sosyal ve psikolojik düşüncelerini de yansıtırlar. Shirin Neshat, Jean Michel Basquiat, Kara Walker, Kehinde Wiley, Lorna Simpson ve Miriam Schapiro’ nun işleri çokkültürlülük için örnek olarak gösterilebilir.

Anahtar Kelimeler: Kimlik, Ötekilik, Çokkültürlülük