Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 16  2017/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Fatih GÖNÜL, Mustafa KINIK

NO Makale Adı
1507189785 İŞİTME ENGELLİLERİN SANAT EĞİTİMİNDE İLLÜSTRASYONUN KATKISI

Etkili bir iletişim aracı olarak resmin önemi vurgulanırken, illüstrasyonun önceliği göz ardı edilmemelidir. Duygu, düşünce ve fikirlerin resimle ifade edilmesi illüstrasyonun en basit tanımı olarak düşünülebilir. Resim bireyler için sadece serbest zaman uğraşısı değildir. Bilinçli veya bilinçsiz insan beyninin sürekli çalışmasını sağlayarak, kavrama düzeyini artırdığı bilinmektedir. İşitme engelli öğrencilerin iç ve dış dünyaları arasında bir köprü olabileceğini keşfetmelerine, illüstrasyonların katkı sağlayacağı düşünülerek gerçekleştirilen bu araştırmada amaç; özel eğitimin bir dalı olan işitme engelli öğrencilerin eğitiminde sanat eğitiminin önemini ortaya koymaktır. İşitme engelli öğrencilerin görme duyusuna hitap ederek, İllüstrasyonun sanat eğitimi içinde kullanılabilirliğine ve eğitsel açıdan öğrenci kazanımlarına katkısına cevap aranmıştır. Araştırmada deneme modellerinden Öntest, Sontest Kontrol Gruplu Model (ÖSKD) kullanılmıştır. Random seçim ile araştırmanın örnekleminden seçilen öğrencilerden, iki çalışma grubu oluşturularak guruplardan birisi deney gurubu diğeri kontrol gurubu olarak tanımlanmıştır. Grubun birine illüstrasyon tekniğiyle hazırlanan çalışmalarla konu anlatılırken, diğer gruba işaret diliyle anlatılarak yapılan çalışmaların aşamaları takip edilmiştir. Çalışmanın evrenini, Konya ili “Konevi İşitme Engelliler Ortaokulu” öğrencileri, örneklemini ise deney ve kontrol grubu olarak seçilen 20 kişiden oluşan 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.Araştırma sonucunda illüstrasyonun işitme engelli öğrencilerin sanat eğitiminde düşüncenin ifadesini oluşturmada önemli katkı sağladığı belirlenmiştir. Öğrenci odaklı eğitim sistemi dahilinde sanat eğitiminde illüstrasyonun etkili bir şekilde kullanımının özel eğitim öğrencilerinin görsel sanatlar eğitiminde kazanımlara ulaşılabilmesi için daha verimli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sanat, illüstrasyon, işitme engeli, eğitim.