Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 17  2017/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Meliha YILMAZ, Ali Ertuğrul KÜPELİ

NO Makale Adı
1505136253 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE RESİM SANATI VE REKLAM İLİŞKİSİ

Geçmişten günümüze hızla gelişen teknoloji ile birlikte reklam, her alanda kendisini göstermeye başlamış ve daha işlevsel bir hale gelmiştir. Reklamın sanat ile olan ilişkisinin ise artarak devam ettiği görülmektedir. Modern sanatın teknoloji ile olan imtihanından sonra sanat eseri kendisini iç ve dış pazarlarda tanıtma ve kabul ettirme ihtiyacı duymuştur. Birbirinden habersiz olan toplumlar uluslararası sınırların ortadan kalkması ve teknolojik olanaklar sayesinde iletişime geçerek evrensel bir sanat anlayışının temellerini atmışlardır. Bu anlayışla birlikte sanat eseri daha çok meta haline getirilerek estetik bağlamda yüceliğinden değer kaybetmiş olsa da reklam sayesinde rakabet ortamında geniş kitlelere ulaşma kabiliyeti kazanmıştır. Reklam, önceleri kendi iç dinamiklerinde kapitalist düzenin yaratmış olduğu kitle iletişim aracı iken daha sonra sanatın farkındalığından da faydalanarak etki gücünü ve görünürlüğünü artırmıştır. Modern sanat içerisinde reklam ile sanatın birbirinden ayırt edici özellikleri daha belirgin ve görünür iken postmodern sanat sürecine bakıldığında modern sanat içerisinde belirgin olan bu ayırt edici özellikler giderek birbirine benzemeye ve belirsizleşmeye başlamıştır. Bu çalışmada, geçmişten günümüze reklam ve resim sanatı ilişkisini belirlemek ve yorumlamak amacıyla betimsel analiz yöntemlerinden literatür ve arşiv taraması kullanılmıştır. Ayrıca bu araştırma, farklı disiplinlerden yararlanan günümüz sanatının reklamla olan ilişkisinin örneklerine yer vererek bütünleşik bir yöntemle derlenmiştir. Yapılan incelemede, sanat ve reklamın yakın geçmişli bir birlikteliği olduğu görülmektedir. Günümüz sanat eğilimlerinde, sanat eserinin doğuşundan tüketimine kadar reklamın önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Hatta günümüzde neyin sanat neyin reklam olduğunu belirlemek düne nazaran çok daha zor bir hale gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Reklam, Sanat, Metalaşma, Postmodern Sanat