Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 15  2017/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Cansu KAYMAL

NO Makale Adı
1503157526 KIRDAN KENTE GÖÇÜN KÜLTÜREL SONUÇLARI: GECEKONDULAŞMA VE ARABESK

Kelime anlamı “Arap tarzı”, “Arap biçeminde şey” olan arabesk, Türkiye’de iç içe geçmiş bazı süreçlerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu süreçlerden biri, Cumhuriyetin erken dönemlerinde devletin batılılaşma politikalarına karşı halkın doğululaşarak verdiği tepkidir. Diğeri ise, 1950’lerde başlayan kırdan kente göçün sonucu olarak kentlerdeki işsizlik, konut yetersizlikleri gibi ekonomik temelli bunalım ve kent ortamına uyum sağlamakta yaşanan kültürel temelli bunalımdır. Bu makalenin amacı, arabeski ortaya çıkaran ve arabeskin, toplumun geniş bir kesiminde kabul görmesine neden olan süreçleri göç, gecekondulaşma ve devlet politikaları ekseninde incelemektir. Bu süreçler birlikte değerlendirildiğinde, arabeskin, batılılaşma, modernleşme, sanayileşme, kentleşme gibi amaçlarına ulaşmaya çalışırken devlet tarafından ortaya çıkan bir sonuç olduğu söylenebilir. Bu makalede, arabeskin ortaya çıkışı, çağrıştırdığı anlamlar, üslubu ve bu üslubun arabesk ürünlerine nasıl yansıdığı ve arabeskin zaman içindeki değişimi içerik analizi metodu kullanılarak ve bazı arabesk şarkı sözlerinden örnekler verilerek açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Göç, gecekondulaşma, arabesk, arabesk kültür.