Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 15  2017/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Eda AVCI

NO Makale Adı
1502804562 A GRUBU SEYAHAT ACENTALARI TARAFINDAN KULLANILAN FİNANSMAN KAYNAKLARININ İNCELENMESİ: KUŞADASI ÖRNEĞİ

Seyahat acentaları, turistik ürünler ile tüketicilere arasında aracılık eden ve çeşitli işlevleriyle ülke ekonomisine ve tanıtımına katkı sağlayan önemli işletmelerdir. Turizm endüstrisinde önemli bir yere sahip olan seyahat acentaları, kuruluş aşamasında büyük yatırımlar gerektiren işletmeler olmamasına rağmen, faaliyet süreleri boyunca turizm piyasasının zorlu rekabet ortamında üstünlük ve devamlılık sağlayabilmek için çeşitli finansman kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Seyahat acentaları için, hangi finansman kaynaklarını kullanacağı konusu, işletmenin varlığını devam ettirebilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle araştırmanın ana amacı, A gurubu seyahat acentaları tarafından kullanılan finansman kaynaklarının ve kullanılma nedenlerinin belirlenmesidir. Araştırma, bir probleme ilişkin durumu ortaya koyması bakımından betimsel bir çalışmadır. Bu nedenle araştırmada yöntem olarak niteliksel araştırma kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Kuşadası’nda bulunan A grubu seyahat acentaları oluşturmaktadır. Araştırma verisi, belirlenen örneklem ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler ile elde edilmiştir. Elde edilen veri içerik analiz yöntemi ile incelenmiş ve A grubu seyahat acentaları tarafından kullanılan uzun vadeli fon kaynaklarının diğer işletmeler ile aynı, kısa ve orta vadeli fon kaynaklarının ise diğer işletmelerden farklı olduğu bulgulanmıştır..

Anahtar Kelimeler: A Gurubu Seyahat Acentaları, Kısa ve Orta Vadeli Finansman Kaynakları, Uzun Vadeli Finansman Kaynakları, Kuşadası.