Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 15  2017/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
SEMRA TAŞPUNAR ALTUNTAŞ

NO Makale Adı
1500553694 PARA POLİTİKASI UYGULAMALARININ 2001 VE 2008 TÜRKİYE KRİZLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Dünya ekonomisinde seksenli yıllardan sonra yaşanan hızlı finansallaşma, gittikçe artan ve yaygın hale gelen ekonomik krizleri beraberinde getirmiştir. Genel olarak finansal piyasalar kaynaklı olan bu krizler, reel ekonomide daralma ve durgunluğu da beraberinde getirmiştir. Başlangıçta para politikası kanallarıyla krizlere tepki verilmiş; ancak krizlerin uzun vadeye yayılması, birçok dünya ülkesini etkilemesi ve uygulanmış olan para politikalarının istenen etkiyi yaratmaması, para politikalarına ve dolayısıyla da merkez bankacılığına yönelik olumsuz görüşlere sebep olmuştur. 2000li yıllarda Türkiye’de yaşanan iki büyük ekonomik kriz, politika uygulayıcıların ve akademisyenlerin makroekonomi ve para politikası görüşlerini yeniden düşünmelerine yol açmıştır. Merkez Bankası’nın enflasyon ile Türkiye’de araştırma döneminde kullanmış olduğu alternatif para politikası araçları arasındaki ilişkinin niteliği, 2001 ve 2008 kriz dönemleri bağlamında karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir. Bu amaçla oluşturulan tahmin modeli çerçevesinde para politikası değişkenlerinin fiyat üzerindeki etkisi ARDL sınır testi yöntemi kullanılarak araştırılırken, bir taraftan da çoklu yapısal kırılma testi ile politika değişkenleri ve fiyatta meydana gelen kırılmalar incelenmektedir. Türkiye gibi dış ekonomilere bağımlı ülkelerde sıklaşan şoklar, bu ekonomilerin tipik özelliği olan dışa bağımlılık ve yabancı sermaye girişleri, uygulanan para politikalarını etkinlikten uzaklaştırmaktadır. Türkiye’de enflasyon ile para politikası araçları arasında istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişkinin olmadığı düşünülmektedir. Böylelikle, dışa açık bir ülke olan Türkiye’de, enflasyon ile para politikası araçları arasında istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişkinin olmadığı hipotezinden yola çıkılarak; 2001 ve 2008’de meydana gelen kriz dönemleri çerçevesinde, irdelenen para politikası uygulamalarının, krizleri öngörmek ve yönlendirmek konusunda etkin olup olmadığı araştırılmaktadır. Çalışma doğrultusunda 1999-2015 yılları arasındaki dönemdeki politika değişiklikleri ve değişkenlerde ortaya çıkan yapısal kırılmalar arasındaki ilişkiler incelenecek ve para politikası değişkenlerinin fiyat istikrarı doğrultusunda etkinliği test edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Para Politikası, Kriz, Finansal Ekonomi, Yapısal Kırılma